Документи

План за работата на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище

 

                                                                 П Л А Н 

за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на „Механизма за противодействие на училищния тормоз”съгласно заповед  РД 09-611/18.05.2012 г. на МОМН 

гр. Шумен - 2017 година

Състав на съвета

1. Председател: Илияна Иванова помощник-директор        

2. Членове:

Маргарита Стоянова– учител

Полина Миланова - учител

Виолета Ив. Димитрова  - учител 

 І. Предмет

   Проучване и подпомагане психичното развитие и здраве на децата и юношите в системата на средното образование, чрез превантивни мерки и сътрудничество по прилагането на механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.

   Единният механизъм за противодействие на тормоза е разработен от Министерството на образованието, младежта и науката с участието на МТСП, АСП, ДАЗД, МВР, ЦКБППМН и неправителствените организации – НМД, фондация „Стъпки за невидимите деца в Българи,” фондация „Асоциация Анимус”, Дружеството на психолозите в България и УНИЦЕФ.

 ІІ. Цел

    Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда.

 ІІІ. Задачи:

1.      Разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на тормоза в училище.

2.      Разработване на защитна мрежа за интервенция при случаи на тормоз в училище.

 ІV. Общи положения

  1. Във всяко училище се създава координационен съвет с ясни функции и делегирани отговорности, който да отговаря за планиране, проследяване и координиране на усилията за справяне с тормоза. Съветът  се ръководи  от заместник-директор и  включва училищния психолог , учители, ученици и родители.

2. Превенцията на тормоза включва комплекс от мерки, които най-общо имат за цел ограничаване и/или елиминиране на предпоставките и рисковите фактори, допринасящи за насилието.

3. Комплексът от превантивни мерки включва всички възможни аспекти и форми на тормоза, фокусира вниманието върху участието на всички групи и  се планира на три нива - класна стая/паралелка, училище, общност.

4. За да се изгради защитната мрежа е необходимо да се поставят ясни граници, изграждане на ценности, правила и процедури, които не допускат прояви на насилие и тормоз във взаимоотношенията в училище

5. По-голямата част от ситуациите на тормоз могат да бъдат овладени от учителите, а някои от самите деца. Всяка намеса изисква внимателна преценка на ситуацията и нейната тежест.

6. Важно е да не бъдат омаловажавани и първите прояви на влошаване на отношенията между децата и поведение, което е неприемливо. Необходимо е още при най-малките сигнали и съмнения за тормоз да се предприемат стъпки, за да се предотврати ескалация на насилието и да се изпрати ясно послание, че такова поведение няма да бъде толерирано. Вниманието трябва да бъде насочено както към проявите на физически тормоз, така и към неговите социални и психологически форми.

Д Е Й Н О С Т И:

І. Дейности по разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на тормоза в училище:

 1. Сформиране на училищен координационен съвет.

      Срок: 30.09.2017 г.

      Отг. И. Иванова

2. Оценка на проблема, през мнението на учениците/учителите/родителите – с помощта на стандартизиран въпросник.   

                                                                                         Срок: 20 ноември 2017 г.

                                                                                          Отг.: М. Стоянова,П . Миланова

 3.  Запознаване на учениците със същността на тормоза, проявите и участниците в процеса.

Срок: 30 ноември 2017 г.

Отг.:   класните ръководители

 4.   Повишаване на квалификацията на персонала за справяне в ситуации на тормоз.

Срок: ноември 2017 г.

Отг.:    Сн. Николова

 5. Оптимизиране на системата за наблюдение и контрол, в зависимост от резултата от оценката на проблема.

Срок: януари 2018 г.

Отг.:    Директора

6.   Запознаване на учители, ученици и родители с процедурите за реагиране в ситуации на тормоз.

Срок: декември 2017 г.

Отг.:  Координационен съвет и класните ръководители

 7. Изработване и разпространение на информационно-образователни материали, съобразени с различните възрастови групи и свързани с: превенция на тормоза и правата и задълженията на децата. Изложба от детски рисунки.

                                                                                          Срок: 30 март 2018 г.

Отг.:   В. Димитрова

     кл.  ръководители

8.    Провеждне на индивидуални консултации с деца понасящи или извършители на тормоз.

                                                                                       Срок: октомври 2017 г. – май 2018 г.

                                                                                       Отг. Уч. координационен съвет

 ІІ. Дейности по разработване и въвеждане на защитна мрежа:

 1. Разработване и приемане на правила и процедури за работа с:

1.1    Дете, жертва на тормоз;

1.2    Дете, упражнило тормоз;

1.3    Деца, които помагат и подкрепят тормоза;

1.4    Децата наблюдатели.

Срок:  декември 2017г.

Отг.:   Уч. координационен съвет

2. Разработване и приемане на правила и процедури за регистриране на ситуации на тормоз, насочване към други служби и обмен на информация с други учебни и детски заведения.

Срок:  декември 2017г.

Отг.:   Уч. координационен съвет

 3. Взаимодействие и решаване на конфликти между ученици, учители, родители и училищно ръководство.

                                                                                        Срок: октомври 2017 г. – май 201 8г.

 Отг.:  кл. ръководители

 4. Да се създаде единен регистър за регистриране на ситуации на тормоз в училището. Регистърът да включва описание на ситуацията, вида тормоз, участници, наблюдатели, предприети мерки.

Срок:  20 ноември 2017 г.

Отг.:   Уч. координационен съвет


Дейност

Материален ресурс

Финансов ресурс

Друг ресурс

1.

Сформиране на училищен координационен съвет.

 

 

 

 

2.

Оценка на проблема, през мнението на учениците/учителите/родителите – с помощта на стандартизиран въпросник.

Хартия за анкетни карти -                    листа А4 – 2 пакета

10,00 лв.

Време – 1 ЧК

 

3.

Анализ на проявите на училищен тормоз и наличните правила и решения за справяне с него – честота на булинга, форми, рeзултати, последствия, налични и липсващи правила.

Карта с кодове.

Таблица за отчитане.

 

Време – 5 дни.

4.

Запознаване на учениците със същността на тормоза, проявите и участниците в процеса.

Цветна хартия за изработване на информационни материали – 1 пакет.

7,00 лв.

Време – 1 ЧК

5.

Повишаване на квалификацията на персонала за справяне в ситуации на тормоз.

 

300 лв. за обучение.

 

6.

Оптимизиране на системата за наблюдение и контрол, в зависимост от резултата от оценката на проблема.

Камери за вътрешно наблюдение

300 лв.

Дежурство на учители

7.

Разработване на процедури за реагиране в ситуации на тормоз.

Хартия за отпечатване на процедурите и  разпространение.

6,00 лв.

Време – 1 ден

8.

Запознаване на учители, ученици и родители с процедурите за реагиране в ситуации на тормоз.

 

 

Време – 6 дни

9.

Изработване и разпространение на информационно-образователни материали, съобразени с различните възрастови групи и свързани с:

Цветна хартия за изработване на информационни материали – 2 пакета.

14,00 лв.

Време – 20 дни

 

а) превенция на тормоза;

 

 

Време – 10 дни

 

б) правата и задълженията на децата;

 

 

Време – 10 дни

10

Запознаване на децата с аспектите на насилието и начините за справяне с него.

 

 

Време – 10 дни

11.

12.

Провеждне на индивидуални консултации с деца понасящи или извършители на тормоз.

Набиране на данни и анализ на профила на ученика, използващ булинг

 

 

 

 

12 лв.

 

 

 

Време – 1 час.

 

 

 

 

 

 

Дейности по разработване и въвеждане на защитна мрежа

 

 

 

13

Разработване и приемане на правила и процедури за работа с:

 

 

Време – 5 дни

 

Дете, жертва на тормоз

 

 

 

 

Дете, упражнило тормоз

 

 

 

 

Деца, които помагат и подкрепят тормоза

 

 

 

 

Децата наблюдатели

 

 

 

14

Разработване и приемане на правила и процедури за регистриране на ситуации на тормоз, насочване към други служби и обмен на информация с други учебни и детски заведения

 

 

Време – 5дни

15

Взаимодействие и решаване на конфликти между ученици, учители, родители и училищно ръководство.

 

 

 

16

Да се създаде единен регистър за регистриране на ситуации на тормоз в училището. Регистърът да включва описание на ситуацията, вида тормоз, участници, наблюдатели, предприети мерки.

 

 

Време – 3 дни

 

СФУК

НУ „ Княз Борис І”- Шумен
  

2016г.

Глава първа

 

Общи положения

Раздел I

Цел

Чл. 1. Системата за финансово управление и контрол, наричана по-нататък в текста “Система” урежда обхвата и осъществяването на финансовото управление и контрол в НУ "Княз Борис І" Шумен – нататък “Училище”, в качеството му на организация – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити

Чл. 2.  Разходването на финансови средства се извършва съгласно нормативно-определеното им предназначение в рамките на бюджета, съставен съгласно единния държавен стандарт за издръжка на един ученик и формула за делегираните бюджети на училищата в общината.

Чл. 3. Системата за финансово управление и контрол в Училище включва политики и процедури, които имат за цел да осигурят разумна увереност за  постигане целите на училището, чрез:

- съответствие със законодателството, вътрешните актове на Училището и сключените от него договори;

- надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация;

- икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;

- опазване на активите и информацията.

 

 

Раздел II

Управленска отговорност

 

Чл. 4. /1/ Директорът на училището отговаря за изграждането и функционирането на системата за финансово управление и контрол, като се подпомага от счетоводителя и звеното за Вътрешен одит на Община Шумен

/2/ Директорът на училището и счетоводителят управляват бюджетните средства по законосъобразен, икономичен и ефективен начин.

/3/ Директорът на училището и счетоводителят отговарят по чл. 7 ал. 1 от ЗВУКПС.

/4/ Директорът на училището като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити в срок до 28 февруари представя на Кмета на община Шумен информация за функционирането на системата за финансово управление и контрол през предходната отчетна година.

 

Глава втора

Елементи на финансово управление и контрол

 

Раздел I

Контролна среда

 

Чл. 5. Контролната средата включва:

· лична почтеност и професионалната етика на служителите на НУ "Княз Борис І" Шумен  управленчески стил;

· организационна структура, осигуряваща разделение на отговорностите, йерархичност и ясни правила, права, задължения и нива на докладване;

· политиките и практиките по управление на човешките ресурси;

· компетентността на персонала.

Чл. 6. /1/ При изпълнение на служебните си задължения Директорът и служителите на НУ "Княз Борис І" Шумен се ръководят от професионалната етика и Етичния кодекс за работещите с деца за постигане на определените цели и прилагане на разработената Стратегия на училището 2014-2017г.

/2/ Осъществяването на текущ контрол се извършва от Директора. Служителите съгласуват с директора всички изготвени от тях документи.

/3/ Текущият контрол за спазване за законосъобразност и финансова дисциплина се осъществява от Директора чрез съгласуване  на документите с  правен и/или финансов характер

/4/ Всички служители на Училището отговарят за осъществяването на финансово управление и контрол върху разходваните средства, съобразно своите отговорности, съгласно длъжностните характеристики, вътрешните нормативни актове и разпоредбите на законодателството, които са длъжни да познават в степен и обем необходим за осъществяваната от тях дейност.

/5/ Директорът на училището със заповед определя длъжностни лица, които са отговорни за разхода на ел. енергия и гориво за отопление, за изправността на измервателните уреди и точното им отчитане.

/6/ Всички служители и работници да съблюдават за спазването на лимитите и разумното разходване на гориво, ел. енергия, вода и телефон.

Чл. 7. /1/ Директорът на училището чрез дейността си осигурява:

· спазване на утвърдените системи от правила и процедури, чрез които се осъществява финансовото управление и контрол;

 * провеждането на редовни срещи – най-малко веднъж седмично, или незабавно при възникнала необходимост,  с учителите,  счетоводителя и помощния персонал;

· следи за осъществяване на вътрешен контрол върху дейността на НУ "Княз Борис І" Шумен

 Чл. 8. /1/ Счетоводителят ръководи, организира, контролира, планира, координира, носи отговорност и докладва за дейността и за изпълнението на задачите, възложени му от директора.

/2/ Осигурява взаимодействие с домакина и другите служители в училище в съответствие с установените организационни връзки и разпределението на дейностите между тях.

/3/ Изготвя отчети за дейността си и състоянието на системата за финансов контрол и управление, като прави предложения за конкретни мерки за подобряването й.

/4/ Следи за постъпилата субсидия от общинския бюджет - делегирани и неделегирани средства, държавна или местна отговорност.

/5/ Прави заявка за разходи на неделегирани средства, съгласно приложение № 1 към Договор за финансиране на училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети.

/6/ Следи за постъпили суми по проекти и  за безплатните закуски на учениците от 1 - 4 клас.

Чл. 9. ЗАС отговаря за имуществото на училището. Подписва всички приходни и разходни документи в обхвата на своята отговорност.

Чл. 10./Отм./

Чл. 11. Всички служители и работници, работещи по трудово право отношение в училище изпълняват възложените им задачи и отговарят пред Директора за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.

Чл. 12. Политиките и практиките по управление на човешките ресурси са разработени във Вътрешни правила за дейността в училището , Вътрешни правила за работната заплата, Етичния кодекс на работещите с деца.

Чл. 13. /1/ Обучението на служителите в училище се извършва въз основа на изготвен План за квалификация, както и по дадени заявки в РИО .

/2/ Планът за квалификация се изготвя от комисия, назначена със заповед, след извършен анализ на потребността от обучение на учителите по отделните учебни предмети, с оглед поддържане на необходимата квалификация за изпълнение на служебните им задължения и повишаване качеството на образованието в училище.

/3/ Участието в квалификационни курсове за учителите се извършва въз основа на заповед на Директора на училището.

Чл.14. /1/ Компетентността на персонала е съвкупност от знания, професионален опит и способности за изпълнение на задълженията, произтичащи от целите на Училището  и  заеманата длъжност.

/2/ Изискванията за компетентност се определят в длъжностните характеристики, разработени за всяка длъжност в Училището. Длъжностните характеристики се връчват при постъпване на нов служител. Те се актуализират при належаща необходимост в началото на всяка календарна година.

/3/ Учителите в училище, както и другия персонал, са длъжни да поддържат своята компетентност на ниво, необходимо им при изпълнение на служебните задължения. Те са длъжни непрекъснато да попълват знанията си и да ги актуализират във връзка с променените условия и нормативна база.

/4/ Всеки учител  е длъжен да поддържа своята квалификация като се включва в различни програми за обучение. Изпращането му на обучение се оформя със заповед, която се съхранява в личното му досие.

/5/ Директорът на училището е длъжен да осигури нормални условия за работа и за начисление и плащане на трудовите  възнаграждения на служителите от училището. Той осигурява условия за повишаване на тяхната професионална квалификация и преквалификация, съгласно годишен план за квалификация на служителите, съставен с оглед нуждите на училището.

 

Раздел II

Управление на риска

 

Чл.15. /1/Управлението на риска е процес по идентифициране, оценяване и мониторинг на рисковете, които могат да повлият върху постигане на целите на  НУ "Княз Борис І" Шумен

 

/2/ Отговорни лица по идентифициране, оценяване и мониторинг на риска са Директорът на училището и счетоводителят.

Чл. 16. /1/ Рисковете в Училището могат да бъдат предизвикани от вътрешни и/или външни фактори като:

1. Промяна в изискванията на нормативни актове, или вътрешни правила.

 1. Рискове при изпълнение на ангажиментите на Училището, включително риска от измами и нередности, засягащи финансовите интереси на Училището.
 2. Нарушаване на задълженията поети от други организации – сключени договори.
 3. Недостатъчно взаимодействие с партньорските организации за постигане на целите.
 4. Рискове от извършване на нарушения на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност на Училището.
 5. Нарушаване на функциите на счетоводната отчетност, включително от нередности в IT- системите.
 6. Промяна в управленския персонал.
 7. Недостатъчност на финансов ресурс.
 8. Недостатъчен брой и/или квалификация на персонала, текучество, лоша трудова и/или служебна дисциплина; недостатъчна мотивация на персонала; липса на нормална работна среда.

10.Сложна организация на дейността

11. Обществен и социален интерес.

/2/ Резултатите от Оценката на риска се отчитат от Директора на училището. За извършената оценка се оформя Формуляр за оценка на риска, приложение към настоящите правила.

Чл.17. /1/Директорът на училището отговаря за управлението на рисковете, които могат да възникнат пред дейността на училището с оглед тяхното предотвратяване или минимализиране.

/2/ Счетоводителят оказва съдействие на Директора на училището за установяване и/или управление на риска.

/3/Директорът на училището може да ангажира административната, дисциплинарната или наказателната отговорност на служителите, чийто действия или бездействия способстват за появата и/или проявлението на рискови фактори в дейността на училището.

Чл. 18. /1/ Със заповед на директора на училището  е утвърдена Стратегия за развитие на училището за периода 2014 – 2017 г., която отразява стратегическите цели на училището.

/2/ С утвърдената Стратегия за развитие на училището са определени задачите по всяка стратегическа цел, като същите са разпределени между компетентните за осъществяване на целта служители.

Чл. 19. /1/ Рисковете пред дейността на Училището се идентифицират съгласно утвърдения със заповед на Директора механизъм за идентифициране на риска.

/2/ Рисковете пред дейността на Училището са идентифицирани успоредно с утвърдената стратегия за развитието й.

/3/ При изпълнение на стратегическите цели се предприемат действия по оценка и превенция /предпазване/ от настъпване на идентифицираните рискове, като се отчитат факторите за настъпването им и начините за тяхното преодоляване.

/4/ Всички служители  и работници в училище са длъжни при поява на инцидентни рискови ситуации, които могат да доведат до негативни последствия в дейността на училището, да сигнализират устно до директора.

/5/ При отправяне на сигнала служителите, при които има показатели, че предстои да възникне или е възникнала рискова ситуация, са длъжни незабавно да предприемат нетърпящи отлагане действия за предотвратяване настъпването на вредоносни последици и след това да изчакат разпорежданията на директора.

Чл. 20. /1/ След идентифициране и оценка на риска Директорът може да вземе решение за поемане на възникналия риск, като се предприемат всички необходими мерки, които могат да бъдат предварително предвидени за неговото минимализиране.

/2/  Ако определени рискове имат ограничено влияние върху постигане на целите или ако разходите за предприемане на действия са непропорционални на потенциалните ползи, Директорът може да вземе решение тези рискове да бъдат „толерирани”. Такива рискове се наблюдават постоянно.

Чл. 21. /1/ За проявата на рискови ситуации, които застрашават реализирането на целите на училището или настъпването на щети,  съответният служител или работник информира незабавно Директорът на училището за възникналата рискова ситуация.

/2/ При получаване на информация Директорът съвместно със  счетоводителя и отделни служители извършват преоценяване на проявленията на рисковата ситуация и вземат решения за ограничаване на риска и преодоляването на рисковата ситуация.

/3/ След прекратяване проявлението на риска, Директорът на училището осъществява обратна връзка за проявените елементи на рисковата ситуация – неизпълнение на целите на Училището и/или нанесените щети. Информацията следва да бъде изискана като обратна връзка от съответния служител или работник.  След постъпване на информацията, същата се подлага на преценка, като се набелязват действия за бъдещо предпазване от поява на рискови ситуации от същия характер.

 

Раздел III

Контролни дейности

 

Чл. 22. /1/ Контролните дейности са правилата, процедурите и действията насочени към намаляване на рисковете за постигане на целите на училището.

Отговорни длъжностни лица в училище по прилагането на настоящата система са:

- Директорът;

- Счетоводителят;

- ЗАС;

Чл. 23. Контролните дейности включват:

1.  Процедури за разрешаване и одобряване.

Тези процедури се разписват във вътрешните правила, съобразно статута, организационната структура и органите за управление на  училището.

 

2. Разделяне на отговорностите.

В системата за разделяне на отговорностите не се допуска един служител едновременно да носи отговорност по одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол върху поемане на задължения и извършване на разходи в училище. Разписват се във вътрешните правила.

 

3. Предварителен контрол за законосъобразност и целесъобразност.

3.1. Предварителният контрол е превантивна контролна дейност за законосъобразност, извършва се постоянно и се отнася до всички дейности на училището.

3.2. Предварителният контрол в НУ „ Княз Борис І”- Шумен се изпълнява  от счетоводителя.

3.3. При осъществяване на дейността си счетоводителят е функционално независим, което му осигурява право да изразява в изпълнение на задълженията си професионална преценка, освободена от всякакво влияние от страна на ръководството.

3.4. Счетоводителят преди поемане на задължението /сключването на договор, заявка за доставка на стоки и услуги/  проверява наличието на бюджетен кредит, като попълва предварителен контролен лист

/ приложение № 1/.

 

3.5. Счетоводителят след одобряване за извършване на разходи ги представя за изпълнение на длъжностното лице, отговорно за доставката на стоката или извършването на услугата (ЗАС).

3.6. При осъществяване на предварителния контрол, счетоводителят има право да изисква и получава всички данни и документи, включително и в електронен формат.

3.7. Преди вземане на решение за поемане на задължение или извършване на разход счетоводителят проверява всички документи и приложения към тях, по силата на които се поема задължението или се извършва. Тази проверка   предшества полагането на двойния подпис.

3.8. Преди поемане на задължението счетоводителят проверява:

· Съответствието на размера и характера на задължението с утвърдения размер на бюджетния кредит по съответния бюджетен параграф.

· Компетентност на лицето, което поема задължението-има ли право да представлява училището,  да управлява и да се разпорежда с имуществото му. В случай на делегиране на правомощия, се проверява  валидността и обхвата им.

· Спазване на тръжни процедури и други нормативни изисквания   за поемане на задължението-проведени ли са изискуемите процедури и съответстват ли на нормативните изисквания.

3.9. Преди извършване на разхода счетоводителят проверява:

 • Съответствието на разхода с поетото задължение съвпадат ли размера и вида на разхода с поетото задължение.
 • Верността на първичните счетоводни документи, включително правилното изчисляване на количествата и сумите в тях- информационното съдържание на стопанската операция, достоверно и точно ли е отразена в счетоводния документ, съдържа ли първичния счетоводен документ определените задължителни реквизити.

3.10. Извършения предварителен контрол се документира чрез попълване на контролни листи , съгласно приложения №1 и № 2, като по този начин счетоводителят се произнася относно законосъобразността и целесъобразността на разхода.

3.11. Счетоводителят може да изрази следните мнения:

- Одобрение – може да бъде поето задължение или извършен разход, удостоверява се с подпис и дата върху контролния лист.

- Отказ - не може да бъде поето задължение или извършен разход. Отказът се вписва в контролния лист с мотивирано писмено становище, отправено до Директора на училището.

3.12. Директорът може да възрази писмено или устно на отказа на счетоводителя за одобрение.

3.13. Писменото положително  становище на Директора, заедно с документите за поемане на задължение или извършване на разход, се представят на счетоводителя, който е длъжен да даде одобрение.

3.14. Когато счетоводителят прецени, че представената документация за поемане на задължение или извършване на разход е непълна, той може да изиска допълване на документацията. Ако това  не бъде направено и  не е налице достатъчно информация, въз основа на която счетоводителят да извърши необходимите проверки и съответно да осъществи предварителен контрол, той разполага с възможност за отказ да се произнесе. Отказът се изразява в мотивирано писмено становище до Директора на училището.

3.15. Счетоводителят изразява мнение за одобрение или отказ за поемане на задължение или извършване на разход в срок не повече от 10 работни дни от деня, следващ предаването на документацията. Срокът спира да тече в случай, че са поискани допълнителни доказателства и продължава да тече при представянето им.

3.16. Граждански договори  се сключват от директора и счетоводителя и се представят на последния за изпълнение.след одобрена заявка от финансовия контрольор и пълно комплектоване.

3.17. Всички фактури за извършени доставки и услуги в 3-дневен срок след одобряването им  се представят на счетоводителя за изплащане.

3.18. За поемането на задължения и извършването на разходи за които са проведени процедури по реда на ЗОП и НВМОП  се изготвя досие.

3.19. За изготвянето, допълването, ползването и съхранението  на досиетата  отговаря счетоводителят, отговарящ и за провеждането на съответните процедури.

3.20. Досиетата за разход съдържат:

  1. Опис на  приложените документи.

2. Копия на оригиналните документи, съдържащи конкретни основания /разпореждания, договори, решения и др./ за поемане на задължението.

3. Документ, описващ всички изисквани документи за възлагане на обществена поръчка, указващ мястото, където тази документация се съхранява в пълния й обем, съставен и подписан от лицето, което я съхранява.

4. Копия от платежните документи за извършените разходи /или опис на платежните документи/.

3. Контролни листи за извършен предварителен контрол.

4. Контролен лист за движение на досието.

3.21. Правото, стойността, закупуването, заплащането и отчитането на работното облекло на лицата, заети по трудово правоотношение в училище, се осъществява съгласно Правилник за работното облекло на Община Шумен Стойността на работното облекло се определя за всяка календарна година със заповед на Кмета на Община Шумен (съгласно КТД на общинско ниво в системата на средното образование), а директорът изготвя заповед за избор, закупуване и изплащане на облеклото.

 

4. Системата   на   двойния  подпис е  задължителна   процедура,  при   която поемането на всяко финансово задължение и извършване на всеки разход се осъществява след полагането на подписите на Директора и Счетоводителя, които са титуляри или на техните упълномощени лица, на които е делегирано това право по съответния ред.

4.1. Всички документи, свързани с поемане на задължение или извършване на разход, се подписват от Директора и счетоводителя.

4.2. В случаите на плащане на работна заплата, разходи за електроенергия, топлоенергия, вода, телефони и други на база, споразумителни протоколи и договори, двата подписа се полагат само върху платежен документ.

4.3. При разходване на средства от ЕС (ако има такива), процедурите по прилагане на системата на двойния подпис се изпълняват в съответствие с приложимите регламенти на ЕС. 

4.4. Директорът на училището може да откаже полагане на своя подпис, само когато не е упражнен предварителен контрол.

4.5. След поемане на задължението или извършването на разхода контролният лист съвместно с документите, удостоверяващи поемане на задължението или извършване на разхода, се съхраняват от счетоводителя.

  4.6. За извършване на процедурата за предварителен контрол отговаря счетоводителят. За извършване на процедурата за двоен подпис отговаря Директорът.

 

5.  Правила за достъп до активите и информацията.

Одобряват се със Заповед на Директора на училището.

 6. Процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции.

Регламентират се с вътрешни правила.

      7. Правила за управление на човешките ресурси.

Разписват се във Вътрешни правила като се въвеждат  процедури, които обхващат процесите по подбор, назначаване, обучение и атестиране, повишаване/понижаване в длъжност и заплащане и др.

 

8. Правила за документиране на всички операции и действия, свързани с дейността на организацията.

 • Процедурите, свързани с организацията на документооборота, свързан с финансовата дейност, са уредени с Инструкция за документационната и деловодната дейности в училище.

· Неразделна част от Системата е Счетоводната политика и Индивидуалният сметкоплан, чрез които се осъществява  процеса на  отчитане на дейностите в училището.

 • Процесите по документиране се определят  с одитна пътека. Одитната пътека посочва какви процедури и операции/транзакции/ съществуват и кои са отговорните лица, какви документи се  създават и кой е отговорен за това, кои са лицата отговорни за проверката и какви са начините за представяне на резултатите.
 • Процедурите по архивиране  и съхраняване на информацията  осигуряват физическо запазване на информацията /хартиен и/или  електронен носител/- регламентират се с Вътрешни правила.

 

9. Процедури по възлагане на задачи и наблюдение.

9.1.При възлагане на задачи за изпълнение Директорът следва ясно и точно да определи поставената задача, срокът за изпълнение (който трябва да бъде по-кратък от крайния), както и да даде необходимите насоки, указания и информация, с оглед недопускане на  неразбиране, грешки и злоупотреби при нейното изпълнение.

9.2. По време на изпълнение на задачата Директорът е длъжен да упражнява текущ контрол за хода на нейното изпълнение.

9.3. След изтичане на определения срок, Директорът следва да приеме извършената работа и да направи преценка за нейната степен на осъществяване с оглед поставените цели.

9.4. При необходимост Директорът прави корекции и дава краен срок за нейното изпълнение, съобразно направените корекции.

9.5. Когато възложената задача е свързана с извършването на контакти с лица извън училището, Директорът определя границите на пълномощията на служителя, който следва да осъществи контакта, като при необходимост го снабдява с документ, удостоверяващ наличието на дадените му пълномощия /заповед, удостоверение, пълномощно/. 

10. Антикорупционни процедури.

10.1. От Директорът на училището са утвърдени следните вътрешни правила на НУ "Княз Борис І”- Шумен, които в голяма степен гарантират прозрачност на управлението, превенция и противодействие на корупцията:

- Вътрешни правила за определяне на работните заплати в училището

- Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки от Училището.

- Вътрешни правила за дейността и организацията на управлението на човешките ресурси и организационното развитие в Училището.

 

10.2. Директорът на училището е длъжен  да:

- Идентифицира процедурите, от които могат да възникнат корупционни практики;

- Да предприеме превантивни мерки за отстраняване на условията, които водят до възникване на измами и нередности.

/2/. Чрез вътрешните правила за антикорупционни мерки се осъществява контрол при подбора и назначаването на служителите в училище.

/3/ Чрез въведените антикорупционни мерки се цели осигуряване прозрачност на извършваната от училището дейност.

 

Раздел IV

Информация и комуникация

 

Чл. 24. /1/ Информацията е съвкупност от данни относно събитията, които  имат значение за осъществяване на дейността на училището.

/2/ Предоставяната информация е необходимо да бъде:

· Своевременна - да съпътства възникването и прекратяването на събитието;

· Уместна – относима към съответната дейност;

· Актуална – последната налична информация;

· Точна – съдържаща действителните количествени и стойностни параметри;

· Вярна – отразяваща обективно фактите и обстоятелствата;

· Достъпна – получавана от потребителите, на която е необходима.

Чл. 25. При разпространението на информацията, касаеща дейността на служителите на Училището, освен процедурата по възлагане и докладване на задачите от/на Директора, в училището действа и вътрешна деловодна - информационна система, която служи за

по–бързото придвижване на вътрешната информация към определени служители.

 

 

Раздел V

Мониторинг

 

Чл. 26. /1/ Мониторингът е цялостен преглед на дейността на Училището, който има за цел да предостави увереност, че контролните

дейности функционират според предназначението си и остават ефективни във времето.

Чл. 27. /1/.  Мониторингът е цялостен преглед на дейността на Училището, който има за цел да предостави увереност, че контролните дейности функционират според предназначението си и остават ефективни във времето.

/2/. Мониторингът е  текущ /осъществяван ежедневно/ и мониторинг за отделния случай.

/3/. Мониторингът за отделния случай се извършва след определени действия. С него се преценява ефективността на действията на служители на училището и дейността му като цяло за отделни случаи, свързани с неговия предмет на дейност.

/4/. Директорът може да възлага със заповед на определена комисия осъществяване на мониторинг за отделен случай, чиято цел е подобряване дейността на училището.

/5/. Цялостният мониторинг за действието на СФУК се осъществява от звеното за вътрешен одит към Община Шумен.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Неразделна част към Системата за финансово управление и контрол са и всички установени с нормативен или административен акт вътрешни нормативни документи на Училището:

 1. Вътрешни правила за организацията на информационно-деловодната дейност и работата с документите на училището.
 2. Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки от училището.
 3. Вътрешни правила за дейността и организацията на управлението на човешките ресурси и организационното развитие в училище .
 4. Утвърдени  одитни пътеки по дейности на училището.

- Командировки в страната;

- Назначаване, преназначаване на служители в училище.

 1. Утвърден индивидуален сметкоплан.
 2. Вътрешни правила за организация на работната заплата на служителите в училище.
 3. Наредба  за придобиване, управление и разпореждане на имоти и вещи – училищна собственост.

§.2 Системата за финансово управление и контрол се издава на основание чл. 5, ал. 2  от Закона за финансово управление и контрол .

§.3. Системата за финансово управление и контрол се утвърждава от Директора на училището и се изменя и допълва по реда на нейното утвърждаване.

§.4. Системата за финансово управление и контрол влиза в сила от датата на утвърждаването й. 

Приложение № 1

 

 НУ „ Княз Борис І”- ШУМЕН

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛЕН ЛИСТ

№ по ред

Вид на разхода

Наличие на кредит

   

Да

Не

       
       

 

 

Дата:……/……  г.                                                                      ПОДПИС: ……………………….

 

 

НУ „ Княз Борис І”- ШУМЕН

Приложение 2

КОНТРОЛЕН ЛИСТ

 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ

ОТ СЧЕТОВОДИТЕЛЯ

 

 Приложен към документ: ………………………………………………………………

  /вид, №, дата/

Провериха се основно всички представени документи за поемане на задължение  /за извършване на разход и се установи:

I. Проверки преди поемане на задължението

       

1. Съответства ли задължението на бюджетните параграфи.

Да

 

Не

 

2. Налице ли е бюджетен кредит.

Да

 

Не

 

3. Компетентно ли е лицето, което поема задължението.

Да

 

Не

 

4. Правилно ли  са изчислени количеството и сумите.

Да

 

Не

 

5. Спазени ли са тръжните процедури и другите нормативни изисквания, свързани с поемане на задължението.

 

Да

 

 

Не

 

II. Проверки преди извършване на разхода

       

1. Съответства ли разхода с поетото задължение.

Да

 

Не

 

2. Компетентно ли е лицето, разпоредило извършването на разхода.

Да

 

Не

 

3. Верни ли са първичните счетоводни документи, вкл.правилно ли са изчислени количествата и сумите по тях.

 

Да

 

 

Не

 

 
         
         

В резултат на извършения предварителен контрол, считам:

1. Може да бъде поето задължението/

извършен разхода.

   

2. Необходимо е да се представят следните документи /и от кого/.

   

3. Не може да бъде поето задължението/извършен разхода поради следните причини:

   

Извършил проверката/счетоводител/:

 

Дата : 

График за консултации -І срок

Етичен кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Етичният кодекс на училищната общност представя стандартите за етично поведение на работещите с деца специалисти в сферата на образованието и регламентира етичните правила, които следва да се прилагат при изпълнение на служебните им задължения и в ситуация на конфликт на интереси. Установява общи норми на поведение.

Раздел I

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Работещите с деца педагогически специалисти изпълняват своите функции, като се ръководят от основните човешки ценности и принципи:

Чл. 1. Детството е изключително важен период от живота на човека.

Чл. 2. Семейството е най-естествената среда за развитието на детето.

Чл. 3. Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност.

Чл. 4. На всяко дете е гарантирано правото на:

– свобода на изразяване на мнение;

– свобода на мисълта, съвестта и религията;

– формиране на собствени възгледи в право да ги изразява свободно;

Чл. 5. Всяко дете има право на закриласрещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форми на въздействие.

Чл. 6. Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие.

Чл. 7. Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал.

Чл. 8. Във всички случаи следва да се защитават по най-добър начин интересите на детето.

Чл. 9. За всяко дете, попаднало в риск, възниква спешна необходимост от специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация.

Чл. 10. Децата с изявени дарби се ползват от мерките за специална закрила.

Чл. 11. Работещите с деца трябва да притежават определени личностни, морални и социални качества.

Раздел ІІ

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ДЕТЕТО

Чл. 12. Педагогическата практика да се основава на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете.

Чл. 13. Да се разбира и уважава уникалността на всяко дете.

Чл. 14. Да се има предвид специфичната уязвимост на всяко дете.

Чл. 15. Да се създава безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на детето.

Чл. 16. Да се подкрепя правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.

Чл. 17. Да се работи винаги в най-добрия интерес на детето.

Чл. 18. Да се осигуряват на децата с увреждания равни възможности за достъп до адекватни грижи и образование.

Чл. 19. Да не се участва в практики, които не зачитат достойнството на детето или са опасни и вредни за физическото и емоционалното му здраве и развитие.

Чл. 20. Да не се участва в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.

Чл. 21. Много добре да се познават и спазват законите и процедурите, защитаващи детето от насилие. Да се познават симптомите на насилие над дете –  физическо, сексуално, вербално, емоционално малтретиране или занемаряване.

Чл. 22. При съмнение за малтретиране веднага да се уведомяват органите за закрила на детето и се проследява дали са предприети необходимите мерки.

Чл. 23. Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, следва да му се окаже пълно съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето.

Чл. 24. Когато постъпи информация за действия или ситуации, които заплашват здравето и сигурността на детето, незабавно се информират органите по закрила на детето.

Раздел ІІІ

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО

Чл. 25. Наша първостепенна отговорност е подпомагане на семейството при отглеждането и възпитанието на децата.

Чл. 26. Зачитане на достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения.

Чл. 27. Уважаване на ценностите на семейството при отглеждането и възпитанието на децата и на правото му да взема решения за своите деца.

Чл. 28. Информиране на семейството за всички решения, отнасящи се до детето. Когато е възможно, родителите следва да се включват във вземането на такива решения.

Чл. 29. Зачитане на правото на семейството да бъде информирано за начина, по който се работи с детето.

Чл. 30.Информиране на родителите за изследователските проекти, включващи техните деца. Не се позволява и не се допуска участие в изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето.

Чл. 31. Да не се използват служебните отношения със семейството за лично облагодетелстване. Да не се влиза в отношения с членовете на семейството, които могат да навредят на ефективността на работата с детето.

Чл. 32. Осигуряване на конфиденциалност на информацията и зачитане на правото на семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа. Това не важи в случаите, когато има основания да се счита, че благополучието на детето е в риск.

Чл. 33. Ангажименти по разработването на правила за опазване на поверителността на информацията, които да бъдат достъпни и задължителни за целия персонал и семействата. Разкриването на поверителна информация за детето може да стане само с разрешение на семейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоша грижа.

Чл. 34. В случаите на конфликт между членовете на семейството да се работи открито, споделяйки наблюденията си за детето с цел всички включени страни да вземат информирано решение, като стриктно се въздържаме от вземане на страна в конфликта.

Раздел IV

МОРАЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ

Чл. 35. Изграждане и поддържане на отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност.

Чл. 36. Обмяна на информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и закрилата на правата на детето.

Чл. 37. Работа за утвърждаване на собствения и на колегите си авторитет, въздържайки се от действия, които биха уронили престижа на професията, и проява на нетърпимост към подобни действия.

Раздел V

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО

Чл. 38. Предоставяне на висококачествени програми и услуги. Няма да предлагаме услуги, за които не притежаваме компетентност, квалификация или ресурси и правоспособност.

Чл. 39. Да се работи за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни здравни грижи, храна, подслон, възпитание и да живее без насилие.

Чл. 40. Да се работи за подобряване на сътрудничеството между организациите, както и за интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към благополучието на децата и семейството.

Чл. 41. Да се оказва съдействие за повишаване на степента на разбиране на децата и техните нужди от обществото.

Чл. 42. Да се работи за популяризиране на правата на децата, както и за повишаване на чувствителността на обществото към нарушаването им.

Чл. 43. Да се работи в подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието на децата и семействата им и да се противопоставяме на тези, които го нарушават.

Раздел VI

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ ОБЩИНА, РУО И МОН

Чл. 44.(1) Служителите извършват своята дейност на най-високо ниво на компетентност в съответствие с професионалните критерии и поемат за решаване само такива задачи, за които са придобили необходимата квалификация.

(2) Служителят извършва административното обслужване законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно.

(3) Служителят отговаря на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълнява. При необходимост той пренасочва въпросите към друг свой колега, притежаващ съответната компетентност.

Раздел VII

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл.45. Служителят не трябва да иска, приема или разпределя подаръци, дарения, хонорари, услуги или други облаги за себе си или семейството си, за близки или колеги, които могат да доведат до пристрастност или да окажат влияние върху изпълнението на служебните му задължения, преценката или функциите му, или да бъдат възнаграждение за това.

Чл.46. Служителят не трябва да позволява да бъде поставян или да изглежда поставен в положение на зависимост от когото и да било. Той също не трябва да извършва работата си по начин, допускащ влияние от друг.

Чл.47. Служителят опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели. Информира своевременно директора при загубата или повредата му.

Чл.48. Служителят в изпълнение на заеманата длъжност трябва да осигури ефективно, компетентно и икономично използване на собствеността, средствата, услугите и финансовите източници, които са му поверени. Те не трябва да бъдат използвани за лични цели или да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако е изрично предвидено.

Чл.49. Служителят трябва да извършва необходимите действия за защита на сигурността и поверителността на информацията, за която е отговорен или му е известна. Използва документите в училището единствено по повод изпълнение на служебните си задължения, при строго спазване на правилата за защита на информацията.

Чл.50. Бившият служител не трябва да използва или да разкрива поверителна информация, получена от него по време на службата му, освен ако законно е упълномощен да го направи.

Чл.51. Бившите служители трябва да се въздържат от коментари или действия, които биха причинили загуба на доверие в образователната система, училищната общност или който и да е служител в системата.

Раздел VIII

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.52. Конфликт на интереси възниква тогава, когато служителят има личен интерес и той му влияе дотолкова, че пречи на безпристрастното и обективно вземане на решения или изпълнение на служебните задължения.

(1) Служителят може да извършва образователни услуги на ученици, които се обучават или ще полагат изпит в училището, в което преподава, след като декларира своята дейност пред директора.

(2) Служителят не може да използва служебното си положение за лично и на семейството си облагодетелстване, давайки платени уроци по принуда.

(3) Служителят трябва да избягва всякакви ситуации, които могат да доведат до конфликт на интереси. При появяването на такъв конфликт той е длъжен да информира веднага ръководителя си.

(4) Служителят не трябва да допуска възможност друг служител да го постави в реален или предполагаем конфликт на интереси.

(5) В случай на вече възникнал конфликт на интереси и само съобразно с нарежданията на ръководителя му служителят може да се оттегли от служебните си задължения, които са причина за възникването на конфликта.

Раздел IX

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА

Чл.53. (1) За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му казуси към училищната общност се създава Комисия по етика.

(2) Членовете се избират от Педагогическия съвет за срок от три години.

(3) Комисията се избира в срок до един месец след утвърждаването на Етичния кодекс от Педагогическия съвет.

Чл.54.(1)Комисията по етика:

* разглежда сигнали, свързани със спазването на този кодекс;

* дава задължителни тълкувания на Етичния кодекс.

(2)Комисията по етика приема Правилник за дейността си, който се утвърждава на заседание на Педагогическия съвет.

Чл.55. Всеки заинтересован член на училищната общност има право да внесе сигнал в Комисията по етика.

Чл.57.(1)Комисията по етика разглежда постъпилите сигнали и се произнася с мотивирано становище най-късно в тримесечен срок от постъпването им.

(2) При установено неспазване на този кодекс Комисията налага санкция.

(3) Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за налагане на санкция.

Чл.58. Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си пред Педагогическия съвет на училището.

СТАНДАРТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

Отнасяйте се към всички граждани с уважение. Отнасяй се с другите така, както ти искаш да се отнасят към теб.

Проявявайте неутрална и честна позиция спрямо всички хора. Реализирайте поведение, лишено от пристрастия, честно и равнопоставено отношение към всички граждани.

Демонстрирайте външен вид и поведение, които да се отразят положително върху имиджа на училището. Начинът на обличане говори за нашето отношение. Носете облекло, подходящо на заеманата длъжност. Помнете, че това, което носите, се отразява на вашето настроение, на грижата, която полагате в работата си, и на реакцията на гражданите.

Отговаряйте осведомено и предоставяйте актуална и точна информация. Стремежът на служителите на училището да бъде максималното подпомагане на гражданите.

Поддържайте професионално отношение. Професионализмът се разкрива чрез работата, която се върши етично, компетентно и позитивно.

Насърчавайте работата в екип. Работата в екип е способността за съвместна работа за постигане на обща цел. Способността да се насочват личните постижения към организационни цели, е формулата обикновените хора да постигат необикновени резултати.

Спазвайте ангажиментите си. Помнете, че важен елемент от качественото обслужване на гражданите е посрещането на техните нужди и очаквания.

Отговаряйте навреме. Отделяйте на гражданите необходимото време.

Променяйте вашата организация. Старайте се всеки ден да установявате отлична работна етика и да намирате начини да участвате активно в работата на вашата организация. Духът на служителите е важен и зависи от максималните усилия на всички.

Създайте ваш собствен стил на обслужване на гражданите. Бъдете искрени и последователни по всяко време. Помнете, че личните ви качества се отразяват на стандартите, които създавате за самите себе си. Разликата между ефективно и неефективно обслужване на гражданите е въпрос на:

КОМПЕТЕНТНОСТ, УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ, СЪПРИЧАСТНОСТ.

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Правилата на поведение, съдържащи се в настоящия кодекс, са неизменна част от ежедневната работа на служителите. Спазването на етичните правила за поведение е гаранция за законността на действията на служителите и защита от неоснователни обвинения.

Чрез спазването на правилата на поведение, заложени в Етичния кодекс и приети от всеки служител, се допринася за изграждането и утвърждаването на положителния образ на училището.

Настоящият Етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато развитие и обогатяване.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, УСТАНОВЯВАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯТА И ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИ МЕРКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС

$11.                  Настоящите вътрешни правила уреждат реда и начините за наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на последващи мерки при прилагането на Етичния кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците в училищната общност. Под нарушения на Етичния кодекс по смисъла на тези правила се разбират следните групи прояви в тяхното поведение:

$1-                     неспазване на действащото законодателство;

$1-                     неспазване на вътрешноучилищните документи;

$1-                     действия и/или бездействия, водещи до разрушаване на доверието към училището;

$1-                     грубо отношение към учениците, родителите, колегите и външни лица; проявено неуважение, незачитане на правата и достойнството на личността и допускане на прояви на дискриминация поради етнически, религиозни и други причини;

$1-                     прояви на накърняванена авторитета на други учители, служители и работници и на престижа на учебното заведение, допуснати във и извън училището;

$1-                     прояви на недобросъвестно и некомпетентно изпълнение на възложените функции и накърняване на интересите на други лица.

$12.                  Наблюдението и докладването на посочените в т. 2 нарушения да се извършват по две направления:

$1-                     вътрешно докладване – от педагогическия и непедагогическия персонал;

$1-                     външно докладване – от родители, граждани, представители на институции и фирми.

$13.                  Сигналите за нарушенията се приемат в училището и се регистрират във входящия дневник – регистър.

$14.                  Регистрираните сигнали се разглеждат от Комисията по етика в училището, назначена със заповед на директора.

$15.                  Комисията е в състав от представители на:

$1-                     ръководството:Илияна Ивановазам.-директор по УД;

$1-                     педагогическия персонал:Мариета Атанасова – учител;

$1-                     непедагогическия персонал:Виолета АлекандроваЗАС.

$16.                  Комисията се председателства отИлияна Иванова– зам.-директор по УД.

$17.                  Всички постъпили сигнали се разглеждат от комисията на нейни заседания, за което се води протокол.

$18.                  Комисията не е длъжна да разглежда анонимни сигнали.

10.Членовете на комисията вземат решения с явно гласуване и обикновено мнозинство 50% + 1.

11.Председателят свиква първо заседание за разглеждане на постъпилия сигнал в седемдневен срок от постъпването му.

12.При необходимост от допълнителни данни и доказателства се извършва проверка и се провежда разговор със свидетели на нарушението.

13.При невъзможност случаят да се изясни на едно заседание, се насрочва последващо такова в седемдневен срок след първото.

14.При установяване на нарушения на етичните правила, представляващи и дисциплинарни нарушения, преписката се докладва и на директора за взети дисциплинарни мерки по Кодекса на труда.

15.За предприетите мерки и наложени наказания се уведомяватпредседателят на комисията по етика и лицето, подало сигнала.

16.При първоначално постъпване на работа всеки учител, служител и работник се запознава с Етичния кодекс и настоящите Вътрешни правила.