Документи

Обявление - 09.01.2019

ОБЯВЛЕНИЕ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Предмет на търга е отдаване под наем за срок от 3 години на част от недвижим имот публична общинска собственост, представляващ помещение от 32 м2 – училищен павилион, находящо се в сградата на НУ“Княз Борис I”, гр.Шумен, ул.“Тотлебен”№ 20. Условия за участие:

- търгът ще се проведе в сградата на НУ“Княз Борис I”, гр.Шумен, ул.“Тотлебен”№ 20, в кабинета на директора, на 21.01.2019 г. от 11.00 ч. Присъствието на участниците е задължително.

- минимална месечна наемна цена/начална тръжна цена е в размер на 250лв. крайна цена (с ДДС);

- депозита за участие в търга се внася до 10.30 ч. на 21.01.2019 г. и е в размер на 250 лв. крайна цена (с ДДС), по банкова сметка IBAN BG50IABG74773100615000 BIC код IABGBGSF – Интернешънъл Асет Банк, финансов център Шумен;

-документацията се закупува и получава всеки работен ден от 8.30 ч. до 16.00 ч., от к-т „Завеждащ административна служба”(ЗАС), етаж II след представяне на документ за внесена сума. Краен срок за закупуване до 16.00 ч. на 18.01.2019 г.;

- цената на документация е в размер на 30 лв. крайна цена. Сумата се внася по посочената банкова сметка;

Предложенията за участие в търга се подават в к-т „Завеждащ административна служба”(ЗАС), етаж II всеки работен ден от 8.30 ч. до 16.00 ч., поставени в запечатан непрозрачен плик. Краен срок за подаване на предложенията до 10.30 ч. на 21.01.2019 г.

- оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 9.30 ч. до 11.00 ч.;

- когато на търга не се яви кандидат, търгът се обявява за не проведен и се провежда повторно на 28.01.2019г. от 11.00ч., в сградата на НУ“Княз Борис I”, гр.Шумен, ул.“Тотлебен”№ 20, в к-т „Завеждащ административна служба”(ЗАС), етаж II при същите условия;

- изисквания към участниците в търга - спазвайки Наредба №37/21.07.2009г. за здравословно хранене на учениците и действащите нормативни актове в РБ и регламентите на ЕС, уреждащи материята от сферата на производство, предлагане и транспортиране на хранителни продукти в страната да доставя сандвичи, закуски, зеленчуци, плодове, напитки и др. Да представи месечно меню, да притежава технически потенциал, ресурси и организационни възможности.

Обявлението е публикувано на сайта на училището. За справки на тел:0894 305 021

Подкатегории