Документи

Заглавие
Правилник на училището
Правилник за вътрешния трудов ред
Стратегия за развитие 2016-2020
Какво трябва да знаят родителите
Екшън-план Covid-19
Седмично разписание
Уведомление-7 дни
Уведомление-3 дни
Декларация за поверителност
На училище без тежест
Годишен план
Етичен кодекс
Учебен план
Организация на учебния ден
График за консултации -І срок
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
План за работата на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище
Информация за същността на социалните услуги
ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ,НАСИЛИЕ И ДРУГИ КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ
Лицензирани доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства
Процедура за докладване на насилие
Идентификатори отсъствия
Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия
План за контролна дейност на директора