Документи

Заглавие
Уведомление-7 дни
Уведомление-3 дни
Декларация за поверителност
На училище без тежест
Стратегия за развитие 2016-2020
Правилник на училището
Правилник за вътрешния трудов ред
Етичен кодекс
Годишен план
За Вас родители !
Учебен план
Организация на учебния ден
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
План за работата на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище
Информация за същността на социалните услуги
ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ,НАСИЛИЕ И ДРУГИ КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ
Лицензирани доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства
Процедура за докладване на насилие
Идентификатори отсъствия
Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия
План за контролна дейност на директора
План за квалификационна дейност
СФУК