Документи

Заглавие
Декларация за поверителност
Прием на ученици в I клас 2019/2020г.
На училище без тежест
Стратегия за развитие 2016-2020
Правилник на училището
Правилник за вътрешния трудов ред
Етичен кодекс
Учебен план-I клас
Дневен режим
Учебен план-II-III клас
Учебен план-IVклас
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
План за работата на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище
Информация за същността на социалните услуги
ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ,НАСИЛИЕ И ДРУГИ КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ
Лицензирани доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства
Процедура за докладване на насилие
Идентификатори отсъствия
План - график за заседанията на педагогическия съвет
Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия
План за контролна дейност на директора
План за квалификационна дейност
СФУК

Галерия