Правилник за вътрешния трудов ред

 

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

На основание чл.181 от КТ

2018г.

                              Начално училище „Княз Борис І” град Шумен

                   ул.”Тотлебен” № 20, тел.054/874893 , Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

                                                                             УТВЪРЖДАВАМ:…………………

                                                                                         Валерий Георгиев -директор

 

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

В НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ

”КНЯЗ БОРИС I”гр.ШУМЕН

 

Глава I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1, /1/ Този правилник е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.181 от Кодекса на труда и определя правата, задълженията на учители, служители, работници в НУ”КНЯЗ БОРИС I”-гр.ШУМЕН       

  /2/Правилникът за вътрешния трудов ред урежда организацията на труда в НУ”КНЯЗ БОРИС I”- гр.ШУМЕН       

Чл. 2. Целите на настоящия правилник са :

2.1. да осигури сигурност и яснота между Директора и учители, служители и работници по отношение условията на труд, като гарантира и защитава техните взаимни права и интереси;

2.2. да създаде оптимални условия за провеждане на учебните занимания;

2.3. да осигури трудова дисциплина;

2.4. да осигурят условия за оптимално ползване на учебните стаи, както и прилежащите терени към сградата на училището.

Чл. 3. Настоящият правилник е в съответствие с Правилника за дейността на училището и действуващата нормативна база в сферата на средното образование.

Чл. 4. При изменение на разпоредбите в Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, както и при промени в действащата нормативна база, имаща отношение към разпоредбите на Правилника за вътрешния трудов ред, директорът е длъжен в срок от 15 дни да внесе необходимите промени в него.

Чл. 5. Правилникът за вътрешния трудов ред в училището е изработен и утвър ден от директора при спазване на процедурата, установена в чл.37 от Кодекса  на труда.

Чл. 6. Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага спрямо всички учители, служители и работници, които полагат труд по трудово правоотношение с работодателя.

Чл. 7. Учителите, служителите и работниците са длъжни да спазват правилата, установени с Правилника за вътрешния трудов ред от момента, в който се запознаят с тях.

Чл. 8. При постъпване на нови учители, служители или работници директорът задлъжително ги запознава с  Правилника за вътрешния трудов ред.

 Чл. 9. /1/ Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага по отношение на всички лица, намиращи се на територията на училището.

            /2/ Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага по отношение на всички лица,които са командировани от друг работодател да изпълняват временно своите задължения на територията на училището.

Чл. 10. /1/ Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага на цялата територия на училището.

Глава II.  АДМИНИСТРАТИВНА СТРУКТУРА НА УЧИЛИЩЕТО

Чл.11. /1/ Училищният екип се състои от педагогически и непедагогически персонал.

 /2/ Общата му численост се планира и утвърждава от директора. 

/3/ Съобразно утвърдената численост се изготвят структурно и поименно щатно разписание, които се утвърждават след всяка промяна от директора.

Чл. 12. /1/ Длъжностите на педагогическия и непедагогическия персонал в  НУ”КНЯЗ БОРИС I”- гр.ШУМЕН  се заемат чрез подбор по документи и/или събеседване с кандидатите.

 /2/ Длъжностните характеристики се утвърждават от директора.

Чл. 13. /1/ Директорът е работодател на членовете на училищния екип. Той има право да променя структурното и поименното щатно разписание на персонала съобразно нуждите на училището, спазвайки нормативните документи.

 /2/ Всички членове на училищния екип са подчинени на директора. 

Чл.14 Административната структура и управленските връзки се утвърждават от директора.

Глава IІІ. ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

Чл. 15. Трудовите договори между директора и заместник-директора, учителите,служителите и работниците се сключват, изменят и прекратяват по реда на Кодекса на труда.

Чл. 16.  /1/ Директорът сключва трудов договор в писмена форма, съгласно Кодекса на труда и действуващата нормативна база в сферата на средното образование.

       /2/ Екземплярът за учителя, служителя или работника се връчва след запознаване с длъжностната му характеристика. 

           /3/ При всяко изменение на съдържанието на длъжностната характеристика директорът е длъжен да го доведе до знанието на учителя, служителя или работника.

       /4/  Допълнително споразумение се сключва в писмена форма в три екземпляра по един за  учителя, служителя или работника, за трудовото му досие и за касата.

Чл. 17. /1/ Прекратяване на трудовите правоотношения се извършва по реда и условията на Кодекса на труда.

        /2/ Заповед  за прекратяване на трудов договор се съпровожда с обходен лист,подписан от съответните длъжностни лица/ЗАС и гл.счетоводител/ в потвърждение на това, че учителя, служителя или работника няма задължения към  училището.

             /3/ Заповед за прекратяване на трудов договор с учителя, служителя или работника се изготвя, съгласно Кодекса на труда и действуващата нормативна уредба  в сферата на образованието.

             /4/ Екземплярът за учителя, служителя или работника му се връчва с акта на подписването на заповедта за прекратяване на трудов договор и получаването на трудовата книжка.

Глава IV. РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ

Чл. 18. Продължителността на работния ден е фиксирана в индивидуалния трудов договор на всеки член на училищния екип, съгласно чл. 66, ал. 1, т.8 от КТ.

       /1/ В училището е въведена петдневна работна седмица.

       /2/ Продължителността на седмичното работно време е 40 работни часа.

     /3/ Организацията на учебния ден и продължителността на учебния час се определят съгласно ЗПУО и ДОС

        /4/. Работното време на персонала е:

1. Директор:

Понеделник,вторник и четвъртък-от 10,00 часа  до 17,00 часа

Сряда и петък                                 -от 08:00 часа до 14:30 часа

          Приемно време : Понеделник: 10:00 часа до 11:00 часа

                                        Четвъртък:   15:30 часа до 16:30 часа

 2.Заместник-директор

         2.1 Понеделник,вторник,четвъртък-- от 08:00 часа до 14:30 часа

         2.2 Сряда,петък- от 10:00 часа до 17:00 часа    

3. Педагогически персонал:

        3.1 За първа смяна от 07:45 часа до 15:45 часа

        3.2 За втора смяна от 11:30 часа до 19:30 часа

4. Учители ПИГ:

        4.1 За първа смяна от 07:45 часа до 15:45 часа

        4.2 За втора смяна от 11:00 часа до 19:00 часа

    Самоподготовката си за следващия ден учителите и възпитателите могат да провеждат в и извън училището в рамките на 8-часовия работен ден.

           5.Непедагогически персонал- за длъжности:

           5.1. Счетоводител, ЗАС:  от 8.00 часа до 16.30 часа,

                  обедна почивка от 12.30 часа до 13.00 часа

          5.2.Непедагогически персонал - за длъжности –хигиенисти и огняр 

          5.2.1 За първа смяна.е от 6:30 часа до 14:30 часа

          5.2.2 За втора смяна е от 11:00 до 19:00 часа

        5.3.Непедагогически персонал – за длъжността „Работник по ремонта и поддръжката“-от 7,45 часа до 12,45 часа и от 13,15 часа до 16,15 часа

 Чл. 19. /1/ Продължителността на работното време на учителите, служителите и работниците е 8 часа дневно.

              /2/ В рамките на установеното работно време учителите са длъжни да бъдат  в училище за :

- изпълнение на преподавателската си норма и седмичното разписание,

- участие в заседания на Педагогическия съвет (ПС),

-методически съвещания на постоянните комисии,

-родителски срещи,

-възпитателна дейност,

-консултации с учениците, както и за изпълнение на други дейности,разпоредени от  директора.

 /3/ За всички учители е задължително изпълнението на заповедите на директора,касаещи задълженията, вписани в  длъжностната им характеристика и задълженията, определени с приетите планове на комисиите, работните оперативни планове, наредби, графици и други документи, утвърдени от директора.

Чл. 20. От задълженията по чл.19, ал. 2 са освободени   служебно ангажираните учители,ползващи платен отпуск, неплатен отпуск ,отпуск по болест или друг вид отпуск.

Чл. 21. /1/ Разпределението на работното време е в зависимост от специфичните условия на работното място, определено на основание чл. 139 от КТ и е определено в чл.18 от настоящия правилник .

/2/ Работното време на дежурните учители се определя с допълнителен график и указание, изработени и утвърдени от директора.

Чл. 22. /1/ Учителите се явяват в училище 15 минути преди започване на часовете.

 /2/ Учителите удостоверяват присъствието си  с вписване на името си, учебния материал и подпис за всеки взет час в дневниците на класовете и групите /електронните дневници ежедневно до края на работното време .

Чл. 23. /1/ Всеки служител,желаещ да ползва разрешените от КТ отпуски,подава заявление до директора мин.5 дни преди началната дата на отпуска.

Чл. 24. /1/ В случай, когато учителят, служителят или работникът не могат да се яват на време на работа  са длъжни да уведомят своевременно за това директора , за да бъде осигурен заместник с оглед недопускане на свободни часове.

 /2/ В случай, когато на учителя, служителя или работника се налага да напусне работа преди края на работното време, той може да направи това само след  разрешение от директора.

 /3/ Отсъстващите по болест учители, служители или работници са длъжни да информират своевременно работодателя за причината за нетрудоспособност, продължителноста на отсъствието, вида на болничния лист (първичен или продължение),а при злополука -и за вида на злополуката/трудова или нетрудова/.

/4/ Най - късно в първия работен ден след издаване на болничния лист за временна нетрудоспособност, учителят, служителят, работникът или упълномощено от него лице заверява болничния лист при техническия изпълнител и го представя  на директора за административна заверка. Болничният лист се регистрира в съответната книга .

/5/ Директорът определя със заповед заместващ на отсътващ учител с оглед осигуреност на провеждането на учебните часове и изпълнение на НП "Без свободен час на училище" .При невъзможност да бъде осигурен заместник на отсътващ служител,заместването се осъществява от заместник директора по учебната дейност или от директора с цел изпълнение на националната програма.При необходимост от промяна на разписанието на часовете с оглед осигуряването на заместващ учител,своевременно се уведомява РУО за направената временна промяна на разписанието.

Чл. 25. /1/ Ежедневен контрол по спазването на работното време от персонала, ефективното му използване и получаването на конкретните трудови задачи се осъществява от Директора.

/2/ Ежедневен контрол по спазването на задълженията ,вписани в длъжностните характеристики на училищният екип, се осъществява от Директора на училището .

Чл. 26. /1/ Педагогическият персонал ползва почивка съобразно графика на учебния процес и учебната програма на учителя.

Чл. 27. /1/ Седмичната почивка на училищния екип е в размер на два последователни дни(събота и неделя).

 /2/ При промяна или разместване на почивните дни през годината продължителността на седмичната почивка е не по-малко от 24 часа, съгласно чл.154 от КТ.

Чл. 28. Видовете отпуски и начинът на ползването им от училищният екип е в съответствие с Кодекса на труда и КТД.

 /1/ Директорът разрешава ползването на платения годишен отпуск от персонала , като се има впредвид заявения от всеки работник период на ползване и осигуряването на непрекъсваемост на учебния процес,включително и чрез възможностите на НП "Без свободен час в училище".

 /2/ Платен годишен отпуск на педагогическия персонал се ползва в неучебно време.Изключения се допускат само с разрешение от директора.

/3/ През учебно време се позволява ползване на неплатен отпуск от педагогическия състав само при неотложна необходимост,ако служителят вече е използвал целия си платен отпуск и   след разрешение от директора.

Чл. 29. /1/ Правото на допълнителен платен годишен отпуск на членовете на синдикалната организация и присъединилите се учители, служители или работници при условията на чл.57, ал.2. от КТ, се удостоверява по депозиран списък, подписан от ръководството на съответната легитимна синдикална организация.

 /2/ Ползването на допълнителен платен годишен отпуск по ал.1 става след лично подадено заявление  от синдикалиста, заверено  от Председателя на съответната легитимна синдикална организация;

 /3/ Платеният отпуск за осъществяване на синдикална дейност от нещатни членове се ползва от съответния синдикален деец, след подаване на молба и издаване на заповед, които се прилагат в  трудовото му досие.

Чл. 30. Продължителността на ваканциите, с изключение на лятната и други неучебни дни се определят със заповед на министъра на образованието и науката.

Глава V. ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Чл. 31. /1/ По трудово правоотношение учителят/служителят/работникът е длъжен да изпълнява работата, за която се е уговорил в трудовия си договор и длъжностната характеристика към него и да спазва трудовата дисциплина съгласно настоящия правилник.

 /2/ Педагогическият и непедагогическият персонал са длъжни веднага да уведомят Директора   за всички нарушения на кодекса на труда, подзаконовите  нормативни актове по прилагането му, вътрешните правила, установени в правилника на  училището, технологичните или правилата за работа с техника и материали, заповедите на Директора,  които са установили в процеса на изпълнение на трудовите си задължения.

 /3/ Служителите от педагогическият и непедагогическият персонал са длъжни веднага да уведомят ЗАС за промени в адресната си регистрация,   телефонния си номер  и други лични данни.

Чл. 32.  За нарушаване на трудовата дисциплина, Правилника за вътрешния трудов ред и длъжностните характеристики директорът налага дисциплинарни  и административни наказания.

Чл. 33. /1/. Учителят има право

1. свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователновъзпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;

2.да участва в класирането на проектите на учебници  по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;

3.да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация;

4. да повишава образованието и професионалната си квалификация;

5. да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището;

6. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения. 

 /2/ Като класен ръководител учителят има и следните функции:

 1. подкрепа на ученическото самоуправление чрез съвместно разработване на теми за плана за часа на класа и правила за поведението във/на паралелката;

 2. своевременно информиране на родителите за:

 а) правилника за дейността на училището, училищния учебен план, седмичното разписание;

б) образователните резултати и напредъка на учениците;

 в) формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

 г) неспазване на задълженията, произтичащи от чл. 172 от Закона за предучилищното и училищното образование;

 3. организиран отдих, физическа активност, занимания по интереси и др.;

4. изготвяне на мотивирано писмено предложение за поощряване на учениците;

5. информиране на директора за извършени нарушения от ученика с оглед налагане на санкции по чл.199, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование; 

 6. изготвяне на мотивирано писмено предложение за налагане на санкция "забележка" или

"преместване в друга паралелка на същото училище". 

Чл. 34. ал./1/.Задълженията на учителя , регламентирани съгласно ЗПУО и ДОС

/2/ Учителят е длъжен да изпълнява задълженията си, определени в чл. 125 и чл. 126 от Кодекса на труда, длъжностната му характеристика, всички нормативни актове в системата на народната просвета и/или други ведомства, имащи отношение към дейностите, извършвани от училището и този Правилник.

1.да присъства на всички обявени от директора заседания на Педагогическия съвет;

2.да изпълнява решенията на Педагогическия съвет, като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси, както и да спазва препоръките на контролните органи .;

3.да идва на работа не по-късно от 15 минути преди началото на първия си учебен час за деня. При закъснение дава писмени обяснения по реда на чл. 193 от КТ до края на работния ден;

4.да уведомява ръководството най-малко 60 минути преди началото на първия си учебен час за деня при отсъствие поради заболяване или други уважителни причини, съгласно чл. 25, ал. 1, 2, 3, 4, от настоящия Правилник; 

5.да изисква специално разрешение от ръководството при необходимост отсливане или разместване на часове;

6.да изисква специално разрешение от ръководството при необходимост от промяна в програмата за деня при отсъстващ преподавател;

7./отменена/да разработва тематичните си годишни разпределения в съответствие с актуалната учебна програма и да го представя на ръководството в указания срок; 

8.да преподава целия учебен материал по предмета в съответствие с утвърдения от директора годишен тематичен план; 

9.да представи на директора, не по-късно от 10 дни след въвеждане на седмичното разписание изготвен график за консултации с учениците; 

10.да пише в дневника само със син химикал. За всички направени  корекции документацията се представя своевременно на директора за заверка.Представянето се извършва  от учителя,допуснал неточността или грешката.      

11.да взема лично преди началото на часа от учителската стая дневника на класа,учебните пособия и други;

12.да връща лично дневника в учителската стая 

13.да вписва ежедневно, след взетите учебни часове, съответната методическа единица в дневника/електронния дневник ;

14.да вписва в дневника/електронния дневник:  отсъствията и закъсненията на учениците

15.да вписва в дневника/електронния дневник текущите оценки на изпитаните ученици, да оформя годишни оценки, в съответствие с ЗПУО и ДОС

16.в случаите на увреждане на училищното имущество и/или нарушаване на училищния ред незабавно да уведомява ръководството; 

17.да проверява състоянието на материалната база в началото и в края на часовете, провеждани в съответната класна стая (компютърна зала, физкултурен салон); 

18.да реагира задължително на сигналите за нарушения или произшествия ;

19.да попълва декларация за дейсвително взетите лекторски часове до 10 число на текущия месец и да я предава на зам.директора

20.да извежда учениците от учебната стая и сградата при подаване на сигнал за опасност, съгласно евакуационния план на НУ”КНЯЗ БОРИС I”- гр.ШУМЕН     

21.да изпълнява препоръките и предписаниятап на службата по трудова медицина;

22.да спазва инструкциите по ПЗБУТ и  инструктира учениците в сроковете, определени с нормативни актове с оглед опазване живота и здравето им ;

23.да приема на разговор родители по проблеми на дисциплината и успеха на децата им.

/3/ При неизпълнение на ал. 1 и 2,  учителят носи дисциплинарна отговорност съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

Чл.35. Учителят няма право:

1.Да нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на психическо и физическо насилие 

2.Да преустановява учебния процес преди края на учебния час без основателна причина. При възникване на извънредни обстоятелства информира директора;

3.Да оставя дневника без надзор по време на учебния час;

4.Да изпраща ученици по време на учебния час за учебни помагала, дневници, фулмастри, ключове от учебни стаи и др. и за каквито и да било лични услуги;

5.Да извършва образователни услуги при наличие на конфликт на интереси;

6.Да използва мобилен телефон по време на учебните часове, педагогически съвети и събрания;

7.Да споделя с ученици, родители и граждани разискванията в заседания на Педагогическия съвет и мнението на колегите си ,свързани с поведението или успеха на учениците, както и по други въпроси, без да е упълномощен за това;

8.Да пуши пред учениците и да се храни в учебен час;

9.Да експлоатира ученическия труд за лични нужди;

Чл. 36. Педагогическият и непедагогическият персонал нямат право:

1.да разпространяват под каквато и да е форма и пред когото и да е факти и сведения, които са конфиденционална информация; 

2.да изнася задължителната училищна документация извън сградата на училището;

3.да прави публични изявления, да изказват мнения и да дават интервюта под каквато и да е форма, които могат да уронят доброто име на училището, директора  и колектива;

4.да прави изявления пред трети лица, които да ангажират директора, без предварително разрешение от него;

5.да приема подаръци или възнаграждения, за да изпълнят или да не изпълнят своите трудови задължения. ;

6.да пуши в сградата и района на училището.

7.да внася на територията на училището и употребяват алкохол през работно време;

8.да внася , държи и употребява на територията на училището упойващи средства;

9.да осъществява всякаква дейност, която представлява разпространение на фашистки или расистки идеи и предизвиква религиозни или политически конфликти, насажда религиозна, полова, расова нетърпимост и вражда;

10.да осъществява политическа пропаганда или каквато и да е друга дейност в подкрепа или против дадена политическа сила.

11.с действията си и с коментарите си да уронва личното дойстойство на служители и работници на етническа, синдикална или др.принадлежност.

Чл. 37. ал./1/ Персоналните задължения и контролни функции на директора са в съответствие ЗПУО и ДОС

/2/ Персонални задължения и контролни функции на директора :

1.Контролира дейността на учителите и класни ръководители.

2./Отменена частично/Утвърждава с подписа си съответствието на тематичните годишни разпределения на учителите по общообразователна подготовка със съответните учебни програми  и за часа на класа до началото на учебната година .Следи за правилното водене на учебната документация.

3.Следи и контролира за навременното и точно вписване на проведените учебни часове в дневниците .

4.Оказва методическа и административна помощ на учителите.

5.Въвежда новопостъпилите учители в задълженията им или определя учител наставник.

6.Подпомага класните ръководители в работата с ученици и родители.

7.Информира учителите срещу подпис за промени в нормативните документи.

8.Проверява декларациите за лекторски часове на учителите и следи броя им всеки месец.

9. Контролира  провеждането на  инструктаж за Здравословни и безопасни условия на труд за служители и учители.

10. Следи за провеждане на инструктажи по ЗБУТ от учителите.

11.Подпомага организирането на ЗБУТ в училищните помещения.

/3/ Персонални задължения и контролни функции на ЗАС :  

1.Упражнява контрол върху целесъобразното изразходване на консумативи и запазване на експлоатационните качества на копирните машини. Упражнява контрол върху целесъобразното изразходване на материални запаси (дълготрайни материални активи, консумативи и други краткотрайни активи), уплътнява работното време на непедагогическия персонал, следи за запазване на експлоатационните качества на машини, апарати, уреди и устройства за по-продължителен период от време.

2.Приема заявките за закупуване на материали и извършване на текущи ремонти, свързани с учебно- възпитателния, административно- стопанския и управленски процес и координира изпълнението им

3.След проверка на наличностите на материални ресурси в съответните складове и на финансовите възможности на училището и при доказана необходимост, при утвърждаване от директора организира по приоритети закупуването на съответните материали или извършването на текущите ремонтни работи.  

Глава VI. РЕЖИМ НА ДОСТЪП, ПРЕБИВАВАНЕ И НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Чл. 38.  Пропускателният режим в НУ”КНЯЗ БОРИС I”- гр.ШУМЕН  е организиран чрез договор за охрана и чрез дежурство на педагогическия персонал по график,утвърден от директора в началото на всеки срок.

Чл. 39. Учителите, служителите и работниците, родителите и други външни лица могат да влизат и да напускат територията на училището само през централния вход на сградата.

Чл. 40. Учениците могат да влизат и да напускат територията на училището през двата входа на сградата на училището.

Чл. 41. /1/ Родителите и други външни лица могат да влизат и да напускат територията на училището след показване на училищната охрана на документ за самоличност, служебна карта или други документи, имащи отношение към целта на посещението.

/2/Охраната в НУ”КНЯЗ БОРИС I” гр.ШУМЕН  упътва посетителите и ги информира за реда в училището, като;

1.регистрира влизащите в училищната сграда външни лица, като отразява в съответния дневник трите имена , часа и повода за посещението;

2.контролира внасянето на обемести предмети и багажи на територията на училището от външни лица;

Чл. 42. Не се допускат учители, служители и външни лица в сградата на училището през почивните и празничните дни без разрешението на Директора.

Чл. 43. Забранява се влизането в училището на лица, извършващи рекламна, търговска, политическа и религиозна дейност.

Чл. 44. Забранява се достъпадо учителската стая на лица, които не са от персонала .

Чл. 45. /1/ Контролът по прилагането и спазването на уредените в Правилника за вътрешния трудов ред правила за влизане и напускане на  територията на училището се възлага на дежурния учител..

 /2/ Лицата, на които е възложен контрола по прилагането и спазването на уредените в Правилника за вътрешния трудов ред правила за влизане и напускане на  територията на училището са длъжни да докладват на директора за извършените нарушения на пропускателния режим.

  /3/ При необходимост Директорът  има право да внася промени и допълнения в Правилника за вътрешния трудов ред, пропускателен режим и да дава задължителни за  педагогическия и непедагогически  персонал указания.

 

Глава VІI. РЕЖИМ НА ДЕЖУРСТВО

 

Чл. 46.  /1/ Задължението на учителите за участие в дежурството е вписано в длъжностната им характеристика и произтича от необходимостта за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд и опазване на материално- техническата база на училището.

 /2/ Графиците за дежурството на учителите се изготвят от зам.директора и се утвърждават от директора, за което учителите се уведомяват своевременно .

 /3/ Екземплярите от графиците се поставят на информационното табло в учителската стая – за сведение и изпълнение .

Чл. 47. Дежурният учител е длъжен

1.да идва в училище 30 минути преди започване на учебните часове;

2.да контролира пропускателния режим на училището;

3.да информира директора за неявили се учители за съответния работен ден;

4.да контролира спазването на задълженията от страна на учениците, съгласно Правилника за дейността на училището;

5.да организира дежурството и съдейства на дежурните за деня учители по етажи, съгласно утвърдения график;

6.да контролира опазването на училищното имущество, състоянието на общата украса, цокли, стени, врати, прозорци и хигиена в сградата;

7.да съдейства на ръководството за изпълнението на възникнали актуални проблеми, свързани с организацията на учебно- възпитателния процес;

8.При необходимост докладват на Директора  за възникналите проблеми,при установяване на липси, повреди или други нередности .

9. При нужда уведомява съответните органи – СОТ, ПАБ, Бърза помощ, Полиция.

Чл. 48. При отсъствие на дежурен учител директорът на училището определя негов заместник.

Чл. 49. Директорът носи отговорност за организацията на учебно- възпитателния процес наред с всички други задължения по длъжностната си характеристика и при необходимост може да извършва промени в разписанието на учебните часове за деня, като информира съответните учители ,ученици и РУО;

Глава VІII. ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА

Чл. 50. /1/ Всеки член на училищния екип на НУ”КНЯЗ БОРИС I”- гр.ШУМЕН        отговаря лично за трудовата и технологичната си дисциплина.

 /2/ Учителите носят отговорност и за резултатите от учебно-възпитателния процес и спазване на държавните образователни изисквания, свързани с обучението, като организират, ръководят и оценяват учениците.

/3/ Учителите носят отговорност за дисциплината и отсътвията на учениците по време на часовете им;

 /4/ Учителите носят отговорност и за здравето и живота на учениците при осъществяване на учебно-възпитателния процес, както и при всички дейности свързани с него (служебни пътувания, екскурзии, тържества, олимпиади,кино, изложби и др.

Чл. 51. Виновното неизпълнение на трудовите задължения на всеки член на училищния екип, регламентирани в длъжностната му характеристика и Правилника за вътрешния трудов ред  е  нарушение на трудовата дисциплина, съласно чл. 186 от КТ. Нарушителят се наказва с предвидените в КТ дисциплинарни наказания независимо от имуществената, административнонаказателна или наказателна отговорност.

Чл.52. Нарушения на трудовата дисциплина са предвидените в чл.187 от КТ и в Правилника за вътрешния трудов ред, съгласно чл. 187, ал 10 от Кодекса на труда:

1.Неизпълнение на задълженията, определени в длъжностната характеристика и индивидуалния трудов договор;

2.Неизпълнение на задълженията, определени в Правилника за вътрешния трудов ред;

3.Неспазване на държавните образователни изисквания, заложени в действащата учебна документация (учебни планове, учебни програми, указания, инструкции и др.);

4.Изнасяне на  училищна документация извън сградата на училището

5.Неспазване на законосъобразните нареждания и заповеди на директора;

6.Неизпълнение на законните разпореждания на преките ръководители;

7.Неспазване на определените срокове или задачи, определени със заповеди и наредби, обявени срокове на ПС или други форми на колективни решения;

8.Неотразяване и/или некачествено попълване на дневника с вписване на взетия материал, съгласно чл.35, ал. 2, т. 14 и т. 15 от Правилника за вътрешния трудов ред;

9.Неотразяване и/или некачествено попълване на Дневника на класа, съгласно Правилника за вътрешния трудов ред 

10.Неравномерно и недобросъвестно водене на училищната документация, което е довело до нейната непригодност или нарушаване на сроковете, определени за това;

11.Неспазване на въведените  правила, утвърдените норми и при осъществяването на учебните дейности;

12.Неотработването  на възложени часове  ;

13.Неуплътняването на учебния час;

14.Оставяне без контрол на  дневника на класа по време на час;

15.Изготвяне на непълна или неточна информация от класните ръководители, учителите и длъжностните лица от непедагогическия персонал;

16.Самоволно напускане на работното място по време на дежурство;

17.Злоупотреба с доверието и уронване доброто име на училището;

18.Злуопотреба със служебното положение;

Чл. 53. За всяко нарушение на трудовата дисциплина по смисъла на чл.187 от КТ и чл. 53 от Правилника за вътрешния трудов ред  директорът изисква писмени обяснения от нарушителя, съгласно предвидения ред в чл. 193 от Кодекса на труда.

Чл. 54. За констатирано нарушение на трудовата дисциплина директорът, на основание, налага дисциплинарно наказание по чл. 188 от КТ:

1.забележка;

2.предупреждение за уволнение;

3.уволнение.

Чл. 55. Критериите за определяне, срокове за налагане и заличаване на дисциплинарното наказание са в съответствие с Кодекса на труда.

Глава IX. ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 56. /1/ Имуществената отговорност носят директора и всички членове на училищния екип на НУ”КНЯЗ БОРИС I” гр.ШУМЕН       

    /2/ Всички членове на училищния екип на НУ”КНЯЗ БОРИС I” гр.ШУМЕН       отгов арят имуществено съобразно правилата на  глава 10 от Кодекса на труда за вредата, която са причинили на  работодателя  по небрежност при или по повод изпълнението на трудовите си задължения.

 /3/ Имуществената отговорност се прилага независимо от дисциплинарната, административнонаказателна и наказателна отговорност за същото деяние.

Чл. 57.  /1/ Имуществена отговорност се носи:

1.При начети за М. О. Л.;

2.При преразход или увреждане на материали, свързани с учебно- производствената дейност на учениците и материалната издръжка на училището;

3.При представяне на отчетни финансови документи с невярно съдържание;

4.При съхранение на стокови и материални ценности, което е довело до  непригодност за използването им или тяхното унищожаване;

5.При унищожаване или допускане на унищожение на училищната  собственост при условията фиксирани в ПВР на училището.

Глава X. ПРОВЕЖДАНЕ НА СИНДИКАЛНА И ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ

Чл. 58. /1/ Синдикалните организации могат да провеждат своята дейност само извън работното време, установено за педагогическия и непедагогически персонал.

/2/ Синдикалните организации могат да провеждат своята дейност само в помещенията, предназначени за това.

/3/ Синдикалните организации свикват общо събрание на  колектива,  като са длъжни да уведомяват Директора най-малко 7 дни преди датата на свикването му в същия срок да му предоставят информация за дневния ред на свиканото събрание.

Чл.59. Синдикалните организации нямат право да извършват дейности, с които да възпрепятстват под каквато и да е форма педагогическия и непедагогически персонал да изпълняват трудовите си задължения.

Глава VІІІ. ДРУГИ ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 60. За подобряване на хигиената и опазване на училищното имущество:

/1/ Изхвърляне на отпадъци става само на определените за целта места.

/2/ По време на учебните занятия, на всеки етаж дежурят  определените дежурни учители

3/ Окончателното почистване на учебните помещения, коридорите, санитарните възли и прилежащите  терени  се извършва след приключване на учебните занятия и напускане на сградата от учениците.

Глава ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&1. Правилникът за вътрешния трудов ред е в сила от 01.09.2019г. и действа до приемането на нов Правилник за вътрешния трудов ред.

&2. Правилникът за вътрешния трудов ред е задължителен за всички работещи в НУ”КНЯЗ БОРИС I”- гр.ШУМЕН  и за всеки гражданин, намиращ се на територията му.

&3. Преди сключването на трудов договор, всеки работник се запознава с Правилника за вътрешния трудов ред на НУ”КНЯЗ БОРИС I”  гр.ШУМЕН срещу личен подпис.

&4. Изменението на този Правилник за вътрешния трудов ред става от директора на училището и подлежи на актуализация, съобразно промените в нормативните документи, въз основа на които е издаден.

&5. Членовете на училищния екип имат право да правят писмени предложения до директора на училището за изменения и допълнения на Правилника за вътрешния трудов ред, с цел оптимизиране и повишаване на ефективността на вътрешната организация на труда.