ВАЖНО !!!

Училищен план-прием за 2020 – 2021 учебна година

I. Брой на паралелките и брой на местата в I клас : 

За учебната 2020 – 2021 година да се осъществи прием на ученици в първи клас в три паралелки при целодневна организация на учебния ден за 72 ученика .

Сроковете за кандидатстване , редът за класиране и всички останали изисквания са определени в Наредба за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Шумен.Повече информация можете да получите като следвате линка -Прием I клас