ПРАВИЛНИК  ЗА  ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

                                                                 Приет с решение на ПС по Протокол № 7 от 12.09.2019г.

ГЛАВА ПЪРВА –„ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ“

РАЗДЕЛ I-„ПРЕДМЕТ НА ПРАВИЛНИКА“

Чл.1. С този правилник се определят:
(1)  структурата, функциите и управлението на НУ“Княз Борис I”гр.Шумен, правата и задълженията на директора на училището, заместник-директора, учителите, ученици и служители в   училището,родители,както   и   организацията   на образователния   процес, издаването на документи за завършен клас/етап на образование .
(2) Правилникът  урежда  отношенията  в  процеса  на  обучение  и  възпитание  при пълно зачитане и уважение на човешката личност.
Чл.2. Правилникът е изработен на основание на :
(1) чл.28,ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование;
(2) Национална програма за развитие „България 2020”;
(3) Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020”;
(4) Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 -2020 година;
(5) Държавни образователни стандарти;
(6) Наредба за приобжаващото образование
(7) Други нормативни документи.
 РАЗДЕЛ  II- ОСНОВНИ  ПРИОРИТЕТИ И ПРИНЦИПИ  НА УЧИЛИЩНОТО  ОБРАЗОВАНИЕ 
Чл.3. (1) Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация.
(2) Образованието е национален приоритет и се реализира в съответствие със следните принципи:
1. единна държавна образователна политика за осигуряване правото на училищно образование;
2. ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика; 
3. равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;
4. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на училищното образование;
5. запазване и развитие на българската образователна традиция;
6. хуманизъм и толерантност;
7. съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;
8.  иновативност  и  ефективност  в  педагогическите  практики  и  в  организацията  на образователния   процес   въз   основа   на   научна   обоснованост   и   прогнозиране   на резултатите от иновациите;
9.   прозрачност   на   управлението   и   предвидимост   на   развитието   на   училищното образование;
10.автономия    за    провеждане    на    образователни    политики,    самоуправление    и децентрализация;
11.   ангажираност   на   юридически   лица   с   нестопанска   цел,   родителите   и   другиПзаинтересовани страни и диалог между тях по въпроси на образованието.
РАЗДЕЛ ІІІ- ЦЕЛИ  НА  УЧИЛИЩНОТО  ОБРАЗОВАНИЕ 
Чл.4. (1) Основните цели на училищното образование  в НУ“Княз Борис I“ гр.Шумен са:
1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;
2. съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;
3. придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна реализация на всеки ученик;
4. придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;
5. ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията им;
6. формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
7.  придобиване  на  компетентности  за  разбиране  и  прилагане  на  принципите  на демокрацията  и  правовата  държава,  на  човешките  права  и  свободи,  на  активното  и отговорното гражданско участие;
8. формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;
9. формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;

10.  познаване  на  националните,  европейските  и  световните  културни  ценности  и традиции;

11. придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции  и техните взаимовръзки;
12. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.
РАЗДЕЛ ІV- ПРАВО  НА ОБРАЗОВАНИЕ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 
Чл.5.  (1)  Всеки  има  право  на  образование  и  може  да  повишава  образованието  и квалификацията си чрез учене през целия живот.
(2) Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование. 
Чл.6.   (1) Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст и започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7- годишна възраст на детето.
       (2) Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование /Наредба № 5  от 03.06.2016 г. за предучилищното образование/.
      (3) Началото на училищното образование може да се отложи с една учебна година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването в I клас, установено по ред, определен в държавния образователен стандарт за предучилищното образование /Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование/.
Чл.7.  (1) Училищното образование в НУ"Княз Борис I" гр.Шумен е  светско.
       (2) В системата на училищното образование не се допуска налагането на идеологически и/или религиозни доктрини.
Чл.8.   (1)  Всеки  гражданин  упражнява  правото  си  на  образование  съобразно  своите предпочитания и възможности в училище .
      (2) Изборът по ал. 1 за малолетните се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните – от учениците със съгласието на техните родители.
ГЛАВА ВТОРА - ЕЗИК В  СИСТЕМАТА  НА УЧИЛИЩНОТО  ОБРАЗОВАНИЕ 
Чл.9. (1) Официалният език в системата на училищното образование е българският.
     (2)  Изучаването  и  използването  на  българския  език  в  системата  на  училищното образование е право и задължение на всеки български гражданин.
Чл.10.(1) Усвояването на българския книжовен език е задължително за всички  деца и ученици, които се обучават в училището.
   (2) Усвояването на българския книжовен език се свързва с изисквания към  устната и към писмената реч.
  (3) Изискванията към устната и към писмената реч на учениците се определят в
държавния образователен стандарт за предучилищното образование и в държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка в частите им, отнасящи се до обучението по български език и литература, както и до жанровете на ученическите текстове, които следва да се усвоят в процеса на училищното образование.
Чл.11.(1) На децата и учениците в училището се осигуряват условия за усвояване на български книжовен език.
(2) Усвояването на българския книжовен език е задължително за всички деца и ученици, които се обучават в училището.
(3) Усвояването на българския книжовен език се свързва с изисквания към устната и към писмената реч.
Чл.12.Усвояването   на   българския   книжовен   език   се   осъществява   в   процеса   на училищното образование чрез:
1. обучение по образователното направление и по учебния предмет Български език и литература; 
2. обучение по останалите образователни направления и учебни предмети, по които обучението се осъществява на български език;
3. процеса на общуване в системата на училищното образование.
Чл.13. Усвояването на българския книжовен език се изразява в:
1. изграждане на компетентности по български език и на грамотност за четене и постигането на базова, функционална и комплексна грамотност;
2. овладяване и прилагане на компетентностите, определени с държавния образователен стандарт   за   общообразователната   подготовка   (Наредба   №   5   от   30.11.2015   г.   за общообразователната подготовка);
3. спазване на книжовноезиковите норми в учебните часове по всички учебни предмети, при дейностите по различните образователни направления, в които обучението се осъществява на български език, както и в заниманията по интереси;
4. спазване на книжовноезиковите норми в системата на училищното образование при общуването на учителите, директорите и другите педагогически специалисти с децата и пучениците.
Чл.14. Учителите са длъжни да преподават на български език и да подпомагат децата и учениците  при  овладяването  и  прилагането  на  книжовноезиковите  му  норми  при обучението по всички учебни предмети, с изключение на Чужд език, Майчин език и на учебните предмети, които се изучават на чужд език.
Чл.15. (1) Овладяването и прилагането на книжовноезиковите норми на българския език от учениците е обект на проверка и оценка от учителя в учебните часове по учебния предмет Български език и литература.
(2)   Степента   на   усвояване   на   българския   книжовен   език   от   учениците   се установява и  чрез националните външни оценявания.
(3)      Спазването   на   книжовноезиковите   норми  в   системата  на  училищното образование се подпомага и контролира от учителите и другите педагогически специалисти.
Чл. 16. Допълнително обучение по български език и литература като част от общата подкрепа за придобиване на очакваните резултати от обучението по учебния  предмет, определени в учебната програма за съответния клас, се провежда чрез допълнителни учебни часове извън училищния учебния план по време на учебните занятия и/или по време на лятната ваканция,съобразно потребностите на всеки ученик.
Чл.  17.(1)  Допълнително  обучение  по  български  език  като  чужд  за  подкрепа  на приобщаването на децата на мигранти и на бежанци, се провежда индивидуално или в група –по   решение   на Директора на училището   след   становище   от координиращия екип за личностно развитие, съобразно потребностите на всяко дете, съобразявайки се с възрастта и здравословното му състояние.
(2)  Обучението по  ал.  1 се  провежда  по учебни  програми, разработени  за българския език като чужд по нивата на Общата европейска езикова рамка и утвърдени от министъра на образованието и науката.
(3) Обучението  по  ал.  1 се провежда по  учебни помагала, разработени в съответствие с учебните програми по ал. 2.
(4) Допълнителното обучение по български език като чужд за децата на мигранти и на бежанци се   провежда   в   начален   етап   от   начален   учител.
(5) Отношенията между провеждащия обучението учител и директора на училището се уреждат съгласно Кодекса на труда.
(6) Допълнителното обучение по български език като чужд за деца на мигранти и на бежанци е с продължителност 90 учебни часа, по 3 часа седмично; 
 ГЛАВА ТРЕТА 
Раздел I-УЧИЛИЩЕТО  КАТО  ИНСТИТУЦИЯ  В  СИСТЕМАТА  НА УЧИЛИЩНОТО  ОБРАЗОВАНИЕ 
Чл.18. (1) По смисъла на чл. 25 от ЗПУО НУ “Княз Борис I“ гр. Шумен е институция в системата на училищното образование, в която се обучават, възпитават и социализират ученици и се осигуряват условия за завършване на клас и начален  етап на образование. 

 Чл.19.  Училището притежава обикновен собствен печат.

 Чл.20. По смисъла на чл.36 от ЗПУО НУ “Княз Борис I“ гр.Шумен е общинско училище.

 Чл.21. Според вида на подготовката НУ”Княз Борис I“ гр.Шумен е неспециализирано училище (чл.37 от ЗПУО).

Чл.22.Според етапа или степента на образование НУ“Княз Борис I“ гр.Шумен е начално училище .
Чл. 23.  НУ“Княз Борис I“ гр.Шумен е дневно  по смисъла на чл.42, ал.1 от ЗПУО.
Чл. 24.  НУ“Княз Борис I“ гр.Шумен осигурява общообразователна подготовка.
 РАЗДЕЛ II -УЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА  - СЪЩНОСТ  И  СЪДЪРЖАНИЕ 
Чл.25. (1) Училищната подготовка е съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения,  необходими за успешното преминаване на ученика в следващ клас и етап на образование и свързани с постигане на целите на училищното образование.
(2) Училищната подготовка се придобива чрез обучение по учебни предмети или модули, по учебни програми, утвърдени от министъра на образованието. Учебните програми определят и броя учебни часове за изучаването им.
Чл.26. (1) В процеса на училищното образование религиите се изучават в исторически,философски и културен план чрез учебното съдържание на различни учебни предмети.
(2) В процеса на училищното образование се изучават и учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и околната среда, учебни предмети, които формират национално
самочувствие, патриотичен дух и родолюбие в децата и учениците, като разширяват и допълват съдържание, което присъства интегрирано в други учебни предмети.
(3) Учебните предмети по ал. 2 се изучават по учебни програми, утвърдени от директора  на  училището.  Учебните  програми  определят  и  броя  учебни  часове  за изучаването им.
Чл.27.   (1)    Общообразователната   подготовка   обхваща   следните   групи   ключови компетентности:
1. компетентности в областта на българския език;
2. умения за общуване на чужди езици;
3. математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите;
4. дигитална компетентност;
5. умения за учене;
6. социални и граждански компетентности;
7. инициативност и предприемчивост;
8. културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество;
9. умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт.
(2) Общообразователната подготовка се придобива чрез изучаването на общообразователни учебни предмети.
(3) Целите, съдържанието и характеристиките на общообразователната подготовка,както и общообразователните учебни предмети по ал. 2 се определят с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка /Наредба № 5 от 30.11.2015г.за общообразователната подготовка/.
Чл.28. (1) За учениците, които се обучават по индивидуални учебни планове, се утвърждават индивидуални учебни програми въз основа на учебните програми по чл. 26 от настоящия правилник.
(2)    Индивидуалните    учебни    програми    се    утвърждават    от    директора    по предложение на екипа за подкрепа за личностно развитие.
(3)       Екипът  за  подкрепа  за  личностно  развитие  на  ученика  се  създава  със заповед на директора за определения ученик по чл.187, ал.2 от ЗПУО;
 (4) Екипът за подкрепа за личностно развитие на ученика до един месец от извършването на оценката на необходимостта от допълнителна подкрепа разработва индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми по един или повече учебни предмети за ученици със специални образователни потребности и за ученици с изявени дарби по чл. 95, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗПУО за съответната учебна година, когато такива са  необходими,  с  информираното  писмено  съгласие  на  родителя/представителя  на детето/лицето, което полага грижи за детето.
 РАЗДЕЛ ІІІ - УЧЕБЕН ПЛАН
Чл.29.  (1)  Учебният  план  разпределя  учебното  време  между  учебните  предмети  за придобиване на училищната подготовка (чл.87 от ЗПУО) 
(2) Структурата на учебния план обхваща три раздела:
1. раздел А – задължителни учебни часове;
2. раздел Б – избираеми учебни часове;
3. раздел В – факултативни учебни часове.
(3) Учениците, които постъпват в І клас се обучават по училищни учебни планове и учебни програми, утвърдени при условията на ЗПУО и Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г.  (§ 24, ал.1 от ЗПУО) за учебния план .
Чл.30. В задължителните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на общообразователната подготовка (чл.88 от ЗПУО).
Чл.31.(1)  В  избираемите учебни часове се  осъществява  обучение за придобиване на разширената подготовка и/или профилираната подготовка (чл.89 от ЗПУО)
   (2) В избираемите учебни часове може да се изучават и учебните предмети по чл.28,ал. 1, 2 и 3 от настоящия правилник.
Чл.32. Във факултативните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на допълнителната подготовка (чл.90 от ЗПУО). 
Чл.33. (1) Въз основа на съответния рамков учебен план е разработен училищен учебен план съобразно интересите на учениците и възможностите на училището.
(2) Училищният учебен план съдържа седмичния брой часове по учебни предмети.
(3) Училищният учебен план се утвърждава по паралелки за всяка учебна година.
(4) Училищният учебен план се приема от педагогическия съвет и се утвърждава със заповед на директора и не може да се променя през учебната година.
(5) Училищният учебен план съдържа:
1. броя на учебните седмици по класове;
2. наименованията на учебните предмети и/или модулите, включени в раздел А;
3. годишния брой на учебните часове, определени за изучаването на всеки от учебните предмети и/или модулите, включени в раздел А, по класове, етапи и степени на образование;
4. общия годишен брой на избираемите учебни часове в раздел Б;
5. максималния годишен брой на факултативните учебни часове в раздел В.
Чл.34. (1) Извън часовете по  чл. 36, ал. 2 и 3 в учебния план се включва за всеки клас, за всяка учебна седмица и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности,  утвърдени  от  министъра  на  образованието  и  науката  по  предложение  на министъра на младежта и спорта, както и по един учебен час на класа (чл.92 от ЗПУО).
(2) Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание   и   за   изграждане   на   граждански   компетентности,   включително   чрез ученическото самоуправление.
(3) Организирането и провеждането на спортни дейности по ал. 1 се осъществява от педагогически специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с професионална квалификация "учител" или "треньор" по даден вид спорт.
(4) Обучението и дейностите по ал. 1 може да се осъществяват в блок от часове в зависимост от проблематиката и от потребностите на учениците от паралелката.
Чл. 35.(1) Въз основа на училищния учебен план се разработва индивидуален учебен план за учениците в индивидуална форма на обучение, както и при необходимост за (чл.95 от ЗПУО):
1. учениците със специални образователни потребности, които се обучават в дневна, комбинирана или дистанционна форма на обучение;
2. учениците с изявени дарби, които се обучават в комбинирана или дистанционна форма на обучение.
(2) Индивидуалният учебен план по ал. 1 се утвърждава със заповед на директора и изпълнението му се контролира ежемесечно от регионалното управление на образованието.
 (3) Индивидуалният учебен план се разработва за учебна година с изключение на случаите, предвидени в държавния образователен стандарт за учебния план.
(4) Индивидуалният учебен план може да определя разпределение на учебното време по  един  или  по  повече  учебни  предмети,  което  е  различно  от  рамковия,  типовия  и училищния учебен план.
(5) Индивидуалният учебен план на учениците със специални образователни потребности може да съдържа само част от учебните предмети, определени в рамковия, типовия или в училищния учебен план.
(6)  За  обучението  по  всеки  предмет  от  индивидуалния  учебен  план  екипът  за подкрепа за личностно развитие разработва индивидуална учебна програма, която се утвърждава от директора на училището.
(7) Индивидуалната учебна програма по ал. 6 за учениците със специални образователни   потребности   се   разработва   въз   основа   на   рамкови   изисквания, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 
Чл.36. (1) Всеки има право да завърши определен клас по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава в същото училище (чл.97 от ЗПУО).
(2) Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава.
 РАЗДЕЛ ІV -ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ 
Чл.. (1) Училищното образование се организира в последователни класове (чл.98 от ЗПУО).
(2) Класовете се означават с римски цифри във възходящ ред.
(3) Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички форми   на   обучение   с   изключение   на   случаите,   предвидени   в  ЗПУО  за индивидуалната и самостоятелната форма на обучение.
Чл.45.(1) Учениците, записани за обучение в даден клас в дневна, комбинирана,  или дистанционна форма на обучение, в зависимост от броя им се организират в паралелки или групи.
(2) Паралелките от един клас се обозначават с буквите на българската азбука, които се поставят след номера на класа.
(3) В зависимост от особеностите на учебния предмет или модул паралелката може да се дели на групи или да се организират сборни групи от различни паралелки от един клас или от различни класове.
(4) При условията на този правилник за ученик от паралелка може да се организира и индивидуално обучение по отделен учебен предмет или модул.
 РАЗДЕЛ V -УЧЕБНО  И НЕУЧЕБНО  ВРЕМЕ
Чл.37. (1) Училищното образование се организира в учебни години, които включват учебно и неучебно време.   (чл.101 от ЗПУО и чл.2, ал.1 от Наредба за организация на дейностите в училищното образование).
(2)    Учебната    година    за    всички    форми    на    обучение,    с    изключение    на самостоятелната, включва учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове, както и ваканции.
(3) Учебното време за самостоятелната форма се организира от училището чрез изпити и от ученика или лицето, което се подготвя самостоятелно за тях.
(4) Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 15 септември. В случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден.
Чл.38. (1) Учебната година включва два учебни срока.
(2) Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици.
(3) Продължителността на втория срок се определя със заповед на министъра на образованието и науката по чл. 104, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).
Чл.39. (1) Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни и съвпада с работната седмица.
(2) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените работни дни са учебни, освен когато учениците са във ваканция.
Чл.40.  (1) Организацията на учебния ден е полудневна и целодневна.
(2) Училището организира целодневна организация на учебния ден за учениците от I до ІV клас при желание на родителите и съобразно възможностите на училището.
Чл.41. (1) Учебният ден е организиран в две смени
(2) Началото и краят на учебния ден се определят със заповед на директора на училището преди началото на учебната година.
(3) Учебният   ден   започва   в   8,00   часа   за I смяна и в 13,30 часа за II смяна
(4) Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях.
Чл. 42.(1) Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е:
1. тридесет и пет минути - в I и II клас;
2. четиридесет минути - в III и IV клас;
(2) Продължителността на учебния час по ал. 1, т. 1 - 3 се отнася и за часа на класа и за часа за организиране и провеждане на спортни дейности.
(3) При целодневна организация на учебния ден и при организиране на обучението на две смени продължителността на учебния час по ал. 1, т. 3 е 40 минути.
Чл.43. (1) При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен час по чл. 47, ал. 1 може да бъде намалена до 20 минути от директора на училището със заповед.
(2) В случаите и по реда на ал. 1 директорът може да намалява и продължителността на   самоподготовката,   дейностите   по   интереси   и   отдих   и   спорт   при   целодневна организация на учебния ден.
(3) В случаите по ал.1 и ал.2 директорът на училището уведомява началника на регионалното управление на образованието до края на учебния ден, за който се отнася намалението и създава организация за уведомяване на родителите на учениците.
Чл.44. (1) След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците.
(2) Почивките между учебните часове в училището се определят от директора и са с продължителност не по-малко от 10 и не повече от 30 минути.
(3) Директорът на училището осигурява за учениците поне една почивка над 20 минути.
(4) Поради липса на условия обучението на всички паралелки в училището да бъде само преди обяд, две от почивките между часовете могат да са с продължителност не по-малка от 5 мин. по решение на педагогическия съвет и със съгласието на съвета на настоятелите.
(5) Продължителността на часовете и на почивките  между учебните часове е както следва:
 Първа  смяна                                                                 Втора  смяна 
1 час – 08,00 – 08,40                                                  1 час – 13,30 – 14,10
2 час – 09,00 – 09,40                                                  2 час – 14,20 – 15,00
3 час – 09,50 – 10,30                                                  3 час – 15,20 – 16,00
4 час – 10,40 – 11,20                                                  4 час – 16,10 – 16,50
5 час – 11,30 – 12,10                                                  5 час – 17,00 – 17,40
6 час – 12,20 – 13,00                                                  6 час – 17,50 – 18,20
(3) Общият брой задължителни и избираеми учебни часове за една учебна седмица не може да е по - малък от 22 и по - голям от 32 учебни часа.
(4)  Конкретният  брой  задължителни  и  избираеми  учебни  часове  по  класове  се определя с държавния образователен стандарт за учебния план.
Чл.45. Седмичното разписание се съобразява с Наредба № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания и се утвърждава от директора на училището не по-късно от три дни след утвърждаването му от РЗИ . Всяка наложителна промяна в разписанието се утвърждава от РЗИ.
Чл.45.(1) За всяка учебна година министърът на образованието и науката определя със заповед:
1.началото и края на ваканциите с изключение на лятната;
2. неучебните дни;
3. началото и края на втория учебен срок.
 
Чл.46. (1) Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни – за учебни, със заповед на министъра на образованието и науката.
(2) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154,ал.2 от Кодекса  на  труда обявените  почивни дни са неучебни за учениците,  съответно обявените работни дни са учебни, освен когато учениците са във ваканция.
(3) Директорът на училището след решение на педагогическия съвет може да обявява до три учебни дни в една учебна година за неучебни, но присъствени, за което уведомява началника на регионалното управление на образованието.
(4) Неучебни са и дните, в които образователният процес в училището е временно преустановен   по   задължително   предписание   на   компетентен   орган,   определен   с нормативен акт.
(5) Временни размествания в седмичното разписание на часовете се извършват единствено от директор/зам.-директора по УД при определени обстоятелства (отсъствия на учители поради болест, законово установен отпуск, при аварийни ситуации и др.) и се утвърждават със заповед на директора.
(6)    Временните    размествания    в    седмичното    разписание    се    поставят    на информационните табла в училището.
  РАЗДЕЛ VІ -ФОРМИ НА  ОБУЧЕНИЕ 
Чл.47.(1) Формите на обучение в НУ“Княз Борис I” гр.Шумен са:
1. дневна;
2. индивидуална;
3. самостоятелна;
4. комбинирана;
 (2)  Училищното  обучение  се  осъществява  в  дневна  форма,  освен  в  случаите, предвидени в този раздел.
(3)  Ученикът  не  може  да  се  обучава  в  две  или  повече  форми  на  обучение едновременно. 
Чл.48.(1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл.8, ал. 2 и при спазване изискванията на този закон.
(2) Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие
за:
1.  ученик,  ненавършил  16  години,  чиято възраст  надхвърля с  повече  от  три години възрастта за съответния клас;
2. лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище;
3. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години;
4. лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни години;
5. ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл.51, ал. 5;
6. ученик със специални образователни потребности.
(3) Препоръката по ал. 2 се изготвя след оценка на потребностите от обучение на лицето и при осигуряване защита на интересите на останалите ученици от паралелката.
(4) При препоръка по ал. 2, която предлага промяна от дневна в индивидуална форма на обучение на ученик със специални образователни потребности, регионалният екип по чл.  190,  ал.1  извършва  допълнителна  специализирана  оценка  и  изразява  становище относно  потвърждаване  или  отхвърляне  на  препоръката.  Окончателният  избор  за формата на обучение се прави от ученика или родителя при условията на чл.8.
Чл.49. (1)Обучението в дневна форма се организира в паралелки и групи (чл.108 от ЗПУО).
(2) Обучението в самостоятелната и в индивидуалната форма се организира за отделен ученик.
(3) Обучението в комбинираната форма се организира в паралелки и в групи, а за отделни учебни предмети – за отделен ученик.
Чл.50. (1) В индивидуална форма може да се обучават (чл.111 от ЗПУО):
1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни;
2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове;
3. ученици с изявени дарби;
4. ученици със специални образователни потребности при условията на чл.48, ал. 4;
5. учениците в случаите по чл.48, ал. 2, т. 1 – 4.
(2) Индивидуалната форма включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка.
(3) Обучението се осъществява по индивидуален учебен план по чл. 38 (чл.95 от ЗПУО).
(4) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите по ал. 1, т.
1, когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират в домашни или болнични условия, а в случаите по ал. 1, т. 4 – и в център за подкрепа за личностно развитие.
Чл.51. (1) В самостоятелна форма може да се обучават (чл.112 от ЗПУО):
1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл.8, ал. 2;
3. ученици с изявени дарби;
4. лица, навършили 16 години.
(2) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. 
(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна форма.
(4) Учениците по ал. 1, т. 2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на родителите   и   не   постигнат   необходимите   компетентности   в   съответния   клас,продължават обучението си при спазване на изискванията на този закон в друга форма на обучение по чл. 47, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.
(5) Самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т. 2 се организира след  решение  на  експертна  комисия,  създадена  към  регионалното  управление  на образованието.
(6) За провеждането и организацията на самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т. 2 в съответствие с изискванията на този закон се осъществява контрол на всеки учебен срок от експертната комисия към регионалното управление на образованието по ал.5. В комисията задължително участва представител на Агенцията за социално подпомагане.
Чл.52. (1) Комбинирана форма на обучение включва обучение при условията и по реда на дневна  форма  и  индивидуално  обучение  по  един  или  няколко  учебни  предмета  от училищния или индивидуалния учебен план (чл.114 от ЗПУО).
(2) Обучението в комбинирана форма се извършва по училищния учебен план или по индивидуален учебен план – за ученици със специални образователни потребности и за ученици с изявени дарби.
(3) Комбинирана форма на обучение може да се организира за:
1. ученик със специални образователни потребности;
2. ученик с изявени дарби;
 (5) В случаите по ал. 3, т. 1 индивидуалното обучение може да се осъществява по един или по няколко учебни предмета. Индивидуалното обучение се осъществява от училището –по реда на чл. 111, ал. 2 – 5 от ЗПУО, или от друго училище – по реда на чл.113, ал. 4, 6 и 7 от ЗПУО.
(6) В случаите по ал. 3, т. 2 индивидуалното обучение се осъществява по един или няколко   учебни   предмета,   по   които   ученикът   е   показал   трайни   способности   и постижения,  надвишаващи  постиженията  на  неговите  връстници.  Индивидуалното обучение се осъществява от училището по реда на чл.50, ал 2 до ал. 5 от ПДУ ( чл.111, ал.2 – 5 от ЗПУО).
Чл.53.(1)Организацията   на   обучението   в   дневна,   индивидуална,   самостоятелна   и комбинирана форма на обучение, както и условията и редът за преминаване от една форма   на  обучение  в  друга  се  уреждат  с   държавния  образователен  стандарт  за организацията на дейностите в училищното образование.
(2) Оценяването в различните форми на обучение се извършва при условията и по реда на държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците. 
 РАЗДЕЛ VІІ - ОЦЕНЯВАНЕ  НА  РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО  НА  УЧЕНИЦИТЕ 
Чл.54. (1) Оценяването е процес на установяване и измерване на постигнатите резултати от обучението и нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация и се определя с ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
(2) Основните цели на оценяването са:
1. диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на ученика и определяне на потребностите му от учене и на областите, в които има нужда от подкрепа;
2. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване качеството на образование.
(3) Оценяване се извършва:
1. в процеса на обучение;
2. в края на клас или на етап от степен на образование;
Чл. 55. (1) Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им оценка по някой  от  учебните  предмети,  изучавани  в  задължителните  или  избираемите  учебни часове, е слаб (2).
(2) Поправителните изпити се организират в редовни и в допълнителни сесии.
(3) Редовните поправителни сесии са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.
 (5) Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити на редовните сесии, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври.
Чл.56. (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити (чл.118 от ЗПУО). 
(2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на обучение, като част от тях са въз основа на проекти. Те са инструмент за обратна връзка и за мотивация за учене. В резултат на текущите изпитвания се поставят текущи оценки и брой точки, въз основа на които се формират срочни или годишни оценки.
(3) Оценката е показател за степента, в която компетентностите, постигнати от учениците в резултат на обучението, съответстват на определените с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, с държавния образователен стандарт за профилираната подготовка.
(4) За учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, оценката е показател за степента, в която са постигнати компетентностите, заложени в нея.
(5) Не се поставят оценки по учебните предмети, модули или дейности, предвидени за изучаване във факултативните часове от училищния учебен план.
(6) Изпитите са:
1. приравнителни;
2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет;
3. за промяна на оценката;
4. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени в учебната програма по учебен предмет за определен клас;
5. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, с държавния образователен стандарт за профилираната подготовка за определен етап от степента на образование;
Чл.57. (1) В зависимост от оценяващия оценяването може да е (чл.119 от ЗПУО):
1. вътрешно – когато оценката се поставя от обучаващия учител;
2. външно – когато оценката се поставя от комисия или от лице, различно от обучаващия учител.
(2)  В  зависимост  от  организацията  и  обхвата  си  оценяването  в  процеса  на училищното обучение може да е:
1. национално – обхваща ученици от един клас в цялата страна;
2. регионално – обхваща ученици от един клас в рамките на една или няколко области;
3. училищно – обхваща ученици от един клас в рамките на отделно училище;
4. групово – обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки;
5. индивидуално – за отделен ученик.
(3) В края на ІV  клас се провежда национално външно оценяване за установяване   степента   на   постигане   на   компетентностите   за   начален   етап,определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.
(4) Датите за провеждането на НВО се определят със Заповед на министъра 
(5) Форматът на националното външно оценяване по ал. 3, учебните предмети, по които то се извършва, както и условията и редът за организацията и провеждането му се определят  с  държавния  образователен  стандарт  за  оценяването  на  резултатите  от обучението на учениците.
Чл.58.(1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити.
(2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на училищното обучение, а изпитите– в процеса на училищното обучение, както и при завършване на етапи/или степен на образование.
(3) Изпитите в процеса на училищното обучение са:
1. приравнителни;
2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет;
3. за промяна на оценката.
(4) Изпитите при завършване на клас, етап  са: 
1.изпити за установяване на постигнатите резултати от обучението и съответствието им с компетентностите, определени в учебната програма по учебен предмет за определен клас;
2.изпити за установяване на постигнатите резултати от обучението и съответствието им с компетентностите,определени в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка за определен етап от степента на образование;
Чл.59. (1) Въз основа на установените резултати от изпитванията и изпитите се поставя оценка.
(2) В зависимост от функцията си поставената оценка може да бъде:
1. текуща   оценка - установява степента на постигане на конкретните учебни цели и осигурява информация за резултатите от обучението на ученика;
2. годишна оценка – поставя се в края на учебната година и има обобщаващ характер за резултатите от обучението на ученика по учебния предмет и/или модул през годината;
3. окончателна оценка – формира се в края на етап или степента на образование и има обобщаващ характер за резултатите от обучението на ученика по даден учебен предмет и/или модул през съответния етап. Окончателна е и оценката, която се поставя след полагане на изпит, в случаите когато не е слаб (2).
Чл.60. (1)  Оценката може да съдържа качествен и количествен показател.
(2)  Оценките, които може да се поставят са отличен (6), много добър (5), добър
(4), среден (3), слаб (2).
(3) Качественият показател, който определя степента на постигане на очакваните резултати от обучението на ученика е: отличен, много добър, добър, среден и слаб.
(4) В случайте, когато количественият показател не се определя като цяло число, качественият  показател се определя, както следва:
1. за количествен показател от 2,00 до 2,99 се определя качествен показател слаб;
2. за количествен показател от 3,00 до 3,49 се определя качествен показател среден;
3. за количествен показател от 3,50 до 4,49 се определя качествен показател добър;
4. за количествен показател от 4,50 до 5,49 се определя качествен показател много добър;
5. за количествен показател от 5,50 до 6,00 се определя качествен показател отличен
Оценката съдържа качествен и количествен показател (чл.120 от ЗПУО).
(5) Когато се използват други количествени показатели, те се приравняват към оценките по ал. 2.
(6) На учениците от I  клас се поставят само оценки с качествен показател.
(7) На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може да са: "постига изискванията", "справя се" и "среща затруднения".
(8) Когато се установи, че учениците по ал. 7 са постигнали изискванията на учебната програма по учебен предмет от училищния учебен план, се поставя оценка с количествен показател и по този учебен предмет и обучението по индивидуална учебна програма се преустановява.
Чл.61. (1) Оценяването в процеса на училищното обучение има за цел установяване на постигнатите резултати от обучението на учениците по учебен предмет или модул от обощообразователната, разширената и профилираната подготовка и поставяне на текущи, срочни и годишни оценки 
(2)  При  завършване  на  етап  се  формират  и  окончателни  оценки  по  учебните предмети. 
(3) Всеки преподаващ учител подготвя изпитните материали и конкретните правила за оценяване на текущите изпитвания с цел установяване на постигнатите резултати, определени с годишното тематично разпределение върху отделна тема или комплекс от теми.
(4)  Изпитните  материали  и  конкретните  правила  за  оценяване  на  текущите изпитвания с цел установяване на постигнатите резултати се утвърждават от директора.
(5) Въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от І клас се поставят оценки само с качествен показател.
(6) На учениците със СОП, които се обучават по индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може да са: „постига изискванията”,„справя се” и „среща затруднения”.
Чл.61. (1) Текущите изпитвания се осъществявят ритмично и системно през първия и втория учебен срок.
(2) В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване се установява входното равнище на учениците по учебни предмети, които са изучавани през предходната учебна година в задължителните учебни часове.
(3)       Текущото изпитване по ал.2 има диагностична функция с цел установяване на дефицитите и предприемане на мерки за преодоляването им.
(4)       Две седмици преди оформяне на годишната оценка по учебните предмети, по  които не  се  провежда  външно  оценяване,  за установяване на изходното ниво на учениците.
Чл.62. (1) Минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет за всеки учебен срок е:
1.   Две текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани по училищен учебен план с до два учебни часа седмично;
2.   Три текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани по училищен учебен план с 2,5 – 3,5 учебни часа седмично;
3.   Четири текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани по училищен учебен план с 4 и повече учебни часа седмично
Чл.63.  (1) Според формата текущите изпитвания са устни, писмени и практически.
(2) Според обхвата текущите изпитвания са индивидуални и групови.
(3) След установяване на постигнатите резултати при текущите изпитвания на учениците  се поставят текущите оценки.
(4) При текущите устни изпитвания оценяващия учител е длъжен да аргументира устно оценката си пред ученика.
(5)   При   текущите   писмени   изпитвания   оценяващия   учител   е   длъжен   да аргументира писмено поставената оценка на ученика.
(1) Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната задължителна училищна документация.
(2) Сроковете за вписване на оценките в документацията по ал. 1 са:
1. в деня на изпитването - за текущите оценки от устните и от практическите изпитвания;
2. до една седмица след провеждане на изпитването - за текущите оценки от писмените изпитвания;
Чл.64. (1)  Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по определена част (раздел) от учебното съдържание по учебен предмет.
(2) Контролната работа се провежда за не повече от един учебен час.
Чл.65. (1) Контролните работи се коригират и рецензират от преподаващия учител и се връщат на учениците за запознаване с резултатите и за подпис от родителя.
(2) Оценяващият анализира и обобщава резултатите от контролните и класните работи, като в срок до една седмица след провеждането им уведомява учениците за направените изводи.
(3) Контролните работи се съхраняват от учителя до края на учебната година.
Чл.66. (1) Контролните работи се провеждат по график при спазване на следното изискване:
- за една и съща паралелка може да се провежда не повече от една контролна работа в един учебен ден;
Чл.67. (1) По учебните предмети, изучавани в I - IІІ клас не се формира срочна оценка.
(3) Не се формира срочна оценка и при обучение по индивидуални учебни програми на ученици  със  специални  образователни потребности  по  учебните  предмети,  по  които оценяването е с качествените оценки по чл. 9, ал. 8.
(4) За учениците в начален етап, получили качествена оценка, която показва сериозни пропуски и необходимост от подкрепа, или срочна оценка слаб (2) по определен учебен предмет се организира допълнително обучение по чл. 178, ал. 1, т. 2 от ЗПУО по график, утвърден от директора на училището.
(5) Срочна оценка не се поставя без наличието на минималния брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка по чл. 7, ал.3, т. 2
(6) Не се оформя срочна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за ученици,     освободени     по     здравословни     причини     от     изучаването     му,     ако продължителността на освобождаването не позволява осъщестяването на минималния задължителен брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1. В този случай срещу учебния предмет в училищната документация се записва “освободен”.
(7) Не се поставя годишна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през двата учебни срока. В този случай срещу учебния предмет в училищната документация се записва “освободен”.
(8) Годишната оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през един учебен срок, е срочната оценка за учебния срок, през който учебният предмет е изучаван.
(9) Когато ученикът е освободен по здравословни причини от изучаването на учебния предмет физическо възпитание и спорт и през двата срока на IV клас, при завършване на начален  етап  на  основно образование не се поставя окончателна оценка по учебния предмет.   В   този   случай   срещу   учебния   предмет   в   задължителната   училищна документация се записва “освободен”. 
(7) Срочната оценка се оформя не по-рано от една учебна седмица и не по-късно от два учебни дни преди приключване на съответния учебен срок.
 РАЗДЕЛ VIII -ЗАВЪРШВАНЕ  НА  КЛАС И ЕТАП  НА ОБРАЗОВАНИЕ 
Чл.68. (1) Ученик завършва успешно клас, ако има годишни оценки най-малко "среден (3)" по всички учебни предмети или модули, предвидени в училищния учебен план за съответния клас в задължителните и в избираемите учебни часове (чл.122 от ЗПУО).
(2)  Ученик,  успешно  завършил  определен  клас,  продължава  обучението  си  в следващия клас.
Чл.69. (1) Учениците от I до ІІІ клас включително, които не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма за съответния клас, както и учениците от ІV клас, които имат годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет, не полагат изпити за промяна на оценката и не повтарят класа, ако са се обучавали в дневна, индивидуална, самостоятелна или комбинирана форма и възрастта им е съответната за този клас или я надхвърля, но с не повече от три години (чл.124 от ЗПУО).
(2)  За  учениците  по  ал.  1,  с  изключение  на  тези,  които  са  се  обучавали  в самостоятелна форма, задължително се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година.
Чл.70. (1) Ученик със специални образователни потребности не повтаря класа (чл.126 от ЗПУО).
(2) За обучението на ученик със специални образователни потребности, който има годишна  оценка  "слаб  (2)"  по  учебен  предмет,  по преценка  на  екипа за  подкрепа за личностно  развитие  в  следващия  клас  може  да  се  разработва  индивидуална  учебна програма по съответния учебен предмет.
(3) В случаите по ал. 2, когато за ученика не е разработена индивидуална учебна програма по учебния предмет, по който има оценка "слаб (2)", през следващата учебна година той полага изпит за промяна на оценката по този учебен предмет.
 Чл.71. Ученик, който е в самостоятелна форма, при повтаряне на класа се обучава и се явява на изпити само по учебните предмети или модули, по които има оценка "слаб (2)".(чл.127 от ЗПУО) 
Чл.72. (1) На учениците, завършили обучението си в I, II и III клас, се издава удостоверение за завършен клас. (чл. 128 от ЗПУО)
(2) Извън случаите по ал. 1 завършено обучение в определен клас се удостоверява с ученическа книжка.
Чл.73.(1) Учениците, завършили обучението си в IV клас, получават удостоверение за завършен начален етап на основно образование. (чл. 129 от ЗПУО)
(2)   Документът   по   ал.   1   дава   право   на   продължаване   на   обучението   в прогимназиалния етап на основно образование.
Чл.74. Условията и редът за завършване на определен клас и определен етап от степента  на  образование  и  за  преминаване  в  следващ  клас  или  етап  от  степента на образование се определят най-късно до началото на съответната учебна година на съответния клас или етап.(чл. 140 от ЗПУО)
Чл.75.  Изискванията към съдържанието на документите за завършен клас и етап на степен на образование се определят с държавния образователен стандарт за информацията и документите. (чл. 141 от ЗПУО) 
 ГЛАВА ПЕТА -УЧЕНИЦИ
Чл.76(1) Ученик е този, който е записан в подлежащата книга на училището за обучение за завършване на клас.
          (2) Ученик се отписва от училището, когато:
1. се премества в друго училище;
2. се обучава в дневна, вечерна или комбинирана форма и не е посещавал училище по неуважителни причини за период, по - дълъг от два месеца;
       (3) В случаите по ал. 2, т. 2 , когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът на училището уведомява съответната общинска администрация, регионалното управление на образованието и органите за закрила на детето.
 РАЗДЕЛ I - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ
Чл.77 (1) Учениците имат следните права (чл.171 от ЗПУО):
1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
3.  да  избират  между  учебните  предмети  или  модули,  предложени  от  училището  за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;
4. да получават библиотечно - информационно обслужване;
5. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
6. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 
7. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;
8. да участват в проектни дейности;
9.   да   дават   мнения   и   предложения   за   училищните   дейности,   включително   за избираемите и за факултативните учебни часове;
10. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.
Чл.78. (1) Учениците имат следните задължения (чл.172 от ЗПУО):
1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;
2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;
3.  да  зачитат  правата,  честта  и  достойнството  на  другите,  както  и  да  не  прилагат физическо и психическо насилие;
5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;
6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
7. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;
8. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка /бележника за кореспонденция;
9. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
10. да спазват правилника за дейността на училището;
11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;
12. Да не закъсняват безпричинно за учебните часове ;
13. Да се явяват в училището с облекло и във вид, съгласно изискванията на училищния правилник ; 
16. Да бъдат   на обществени места с придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето ;
17.   Да   опазват      материално-техническата   база   и   чистотата   в   сградата,   двора   и прилежащите територии на училището ;
18. Да изхвърлят на определените за целта места в сградата на училището опаковките на използваните храни и напитки ;
19. Да пазят чисто работното си място, класните стаи и физкултурния салон, като  отпадъчните  материали  се  изхвърлят  на  определените  за  тази  цел  места.При увреждане на училищното и държавното имущество, носят  материална отговорност за причинените щети, които родителите възстановяват в едноседмичен срок: закупуват материали и правят ремонт; материално възстановяват съответния предмет или заплащат стойността на щетите или на необходимия ремонт;  когато не е констатирана персонална вина класът/ класовете/ , които в този ден са имали учебни занятия в тази стая, заплащат щетата; средствата се предават на ЗАС срещу документ; ако щетата е невъзвратима по горепосочените начини, да се положи възпитателен труд- часовете се определят в зависимост от размера на щетата; при неспазване и просрочване на срока се налага санкция на извършителя/те.
20. Да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището ; Да не пречи на учителя при изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време  на  учебните  часове  ;  Да  не  възпрепятстват  със  своето  поведение  и  постъпки нормалното протичане на учебните часове;
22. Да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове ;
23. Да идват на училище не по късно от 10 мин. преди началото на учебните занятия и да заемат определеното си място след биенето на първия звънец;
25. Да изпълняват ПЕРИОДИЧНО функциите на дежурен ученик,като в качеството си на дежурни ученици :
-  Осигуряват реда и дисциплината в класната стая / кабинета/ по време на междучасие ;
- Следят за опазване на имуществото и МТБ в класните стаи през междучасията и при констатирани нарушения своевременно уведомяват преподавателя или дежурен учител;
- Почистват дъската и проветряват класната стая / кабинета/ през междучасията
- В началото на часа информират учителя за отсъстващите ученици ;
26. Да посещават редовно учебните занятия,като ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи :
1. по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение; 
2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя;
3. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител;
4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. В случай че заявлението по ал. 1, т. 4 не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни
причини.
27.Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато е противопоказно физическото натоварване и присъствието му в учебния час. Видът на заболяването и заключението за освобождаване от обучение по учебния предмет физическо възпитание и спорт се удостоверяват с медицински
документ.
28.Не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт ученик,за който е противопоказно физическо натоварване, но не и присъствието в учебния час.
29.В случаите по т. 27, когато освобождаването е за целия учебен срок или за учебната година, ученикът няма право да напуска територията на училището по време на учебния час, а директорът въз основа на представените медицински документи определя със заповед начина на уплътняване за ученика на времето, определено за учебните часове. Заповедта се съобщава на
родителя на ученика. 
 30.В случай че родителят, представителят на детето или лицето, което полага
грижи за детето, ще отсъства от настоящия си адрес за срок, по-голям от един месец,
той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с изключение на отписването на ученика от училището или промяната на формата на обучение на ученика. 
31. Ученикът е длъжен да полага грижи за съхраняването на безплатните учебници,като в учебниците не се пише, рисува, оцветява; в случай на преместване на ученик в друго училище по време на учебната година, ученикът връща учебниците и неизползваните учебни помагала, което класния ръководител удостоверява на обходен лист ;   в случай, че ученикът не върне учебник или при връщането му се установи, че поради неполагане на грижи от страна        на        ученика      учебникът        е       негоден       за       следваща       употреба,родителите/настойниците/  възстановяват  учебника  или  неговата  стойност  в училището.  При  преместване  на  ученик  в  задължителна  училищна  възраст  в  друго  училище, той връща учебниците си ; приемащото училище му осигурява учебници от собствения си фонд;
32. Ученикът няма право да :
-Закъснява за учебните часове.Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие. Закъснения до 15мин. за три учебни часа без уважителни причини се считат за един учебен час неизвинено отсъствие.
- Участва в политически партии и организации.
- Унижава личното достойнство на  съучениците си, свързано с религиозни, етнически , полови различия и др.
-Проявява арогантно поведение и отношение към учителите и училищния персонал.
-Унищожава, фалшифицира, укрива или злоупотребява с училищна документация и училищна МТБ.
- Влиза без разрешение в учителската стая или да остава в сградата на училището след приключване на учебните занятия на своята учебна смяна, освен ако не е ангажиран в извънкласна дейност за деня.
- Носи под какъвто и да е предлог в училище всякакъв вид  оръжие, спрей или други запалими вещества.
- Употребява наркотични вещества, алкохол или да пуши в сградата на училището и училищния двор.
 - Използва лични електронни устройства  по време на час
 - Внася топки и играчки в училището.
 - Говори по телефона по време на час и да излиза за провеждане на разговори, без разрешение на учителя.
  - Малтретира съучениците си, прилагайки физическо и психическо насилие.
  - Взема принудително вещи и пари от съучениците си или да присвоява чужда вещ, намерена на територията на училището. Намерени чужди вещи в района и сградата на училището се предават на охраната или на класния ръководител.
 - Пречи на учителя и на училищния персонал по време на изпълнение на служебните им задължения и нарушава дисциплината и добрите норми на поведение по време на учебен час, междучасие, мероприятията извън училище и учебните екскурзии.
Чл. 78. (1) Учениците са длъжни:
1. да изслушат началния и периодичния инструктаж за правилата за безопасност и хигиена и противопожарна охрана;
2. да се разписват в специална тетрадка за инструктажа, с което удостоверяват, че са им
   известни правилата за безопасни условия за обучение, възпитание и труд и се задължават      да ги спазват; 
3. да спазват правилата за безопасност и култура при пътуване в обществения транспорт;
4. да спазват строго учебното време, както и разпоредбите по безопасност на труда и правилата за вътрешния ред и дисциплината в училището, като изпълняват стриктно дадените им указания в това направление;
5. да знаят основните правила за оказване на първа помощ при злополуки;
6. да не ползват под никакъв предлог без необходимост противопожарните съоръжения;
(2) Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в мрежата:
1. училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели;
2. не се разрешава изпращането или публикуването на снимки на ученици или на техни близки без предварително съгласие на родителите;
3. учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение и контрол работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно, или на материали с вредно или незаконно съдържание, като порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.;
4. учениците не трябва да отварят електронна поща, получена от непознат подател;
5.  забранено  е  извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната компютърна мрежа или атакува други системи;
6. при работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят доброто име на училището.
Чл.79. 
 РАЗДЕЛ   II - ПОДКРЕПА  ЗА  ЛИЧНОСТНО  РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И  УЧЕНИЦИТЕ 
Чл.80. (1) Училището осигурява подкрепа за личностно развитие на децата и учениците съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги. (чл. 174 от ЗПУО)
(2) Училището самостоятелно разработва и прилага цялостни политики за:
1. подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;
2. изграждане на позитивен организационен климат;
3. утвърждаване на позитивна дисциплина;
4. развитие на училищната общност.
(3)  Изграждането  на  позитивен  организационен  климат изисква  създаване  на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование.
(4) При работата с децата и с учениците училището основава дейността си на принципа на позитивната дисциплина, който се свързва с мерки и подходи, гарантиращи изслушване на детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите.
(5) При работата с учениците училището основава дейността си на принципа на превенцията на обучителните трудности  и ранното оценяване на риска от тях. Тези мерки се прилагат към всички ученици в обща класна стая по ред, определен в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
Чл.81. (1) В училището се спазва   Етичен кодекс на училищната общност,  приет  с решение на педагогическия съвет и утвърден със заповед на директора .
(2) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и се поставя на видно място в училищната сграда.
(3) Етичният кодекс е публикуван на интернет страницата на училището. 
Чл.82. (1)  На  децата и учениците в  училище  се предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им. (чл. 176 от ЗПУО)
(2) Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик.
(3)  За  реализиране  на  общата  и  допълнителната  подкрепа  в  училището  работят логопед , ресурсен учител и психолог .
Чл.83. (1) Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна. (чл. 177 от ЗПУО)
(2) Общата и допълнителната подкрепа се осигуряват в училище и в центровете за подкрепа за личностно развитие.
Чл.84. (1) Общата подкрепа за личностно развитие включва: (чл.178 от ЗПУО)
1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;
2. допълнително обучение по учебни предмети при условията на този закон;
3. допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове;
4. консултации по учебни предмети;
5. кариерно ориентиране на учениците;
6. занимания по интереси;
7. библиотечно - информационно обслужване;
8. грижа за здравето;
9. поощряване с морални и материални награди; 
10. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
11. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;
12. логопедична работа и подкрепа от училищен психолог
(2) Общата подкрепа се осигурява от  училището и центровете за подкрепа за личностно развитие.
Чл.85. Екипната работа между учителите и другите педагогически специалисти включва обсъждане на проблеми и обмяна на добри практики при работата им с едни и същи деца и ученици с цел повишаване ефективността на педагогическите подходи. (чл.179 от ЗПУО)
Чл.86. Кариерното ориентиране в училищното образование включва взаимнодопълващи се дейности за информиране, диагностика, консултиране, посредничество    и   проследяване   с   оглед   подпомагане   на   учениците   в   техния
самостоятелен  и  осъзнат избор на образование и/или професия и осъществяване на връзка между училището и пазара на труда.
Чл.87.Занимания  по  интереси се  организират  за  развитие на  способностите  и на компетентностите на учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование,както и за придобиване на умения за лидерство. (чл. 181 от ЗПУО)
Чл.88. Библиотечно - информационното обслужване се осигурява чрез училищна библиотека  и  гарантира свободен достъп до информация на учениците от различни документални източници в библиотечния фонд и в глобалната мрежа с цел изграждане на навици за четене и компетентности за търсене и ползване на информация.(чл.182 от ЗПУО)
Чл.89. Грижата за здравето се осигурява чрез гарантиране на достъп на децата и учениците   до медицинско   обслужване   и   програми   за   здравно   образование   и   за здравословен начин на живот. (чл. 183 от ЗПУО)
Чл.90. (1) Децата и учениците се поощряват с морални и с материални награди за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието  на  училищната  общност  при условия  и  по  ред,  определени с  държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. (чл. 184 от ЗПУО)
(2) Директорът на училището след решение на педагогическия съвет със заповед може да учредява награди за децата и учениците.
(3) Награди за учениците  се определят  с Вътрешни правила на училището.
Чл.91. (1)Училището осъществява дейности по превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са  израз  на  общата воля и  на координираните усилия на всички участници в образователния процес. (чл. 185 от ЗПУО)
(2) Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са подчинени на обща училищна политика, разработват се самостоятелно от педагогическия персонал и може да включват:
1. изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелката;
2. разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование в часа на класа, в заниманията по интереси и във факултативните часове;
3. партньорство с родителите;
4. дейности за развитие на компетентностите на всички членове на училищната общност.
Чл.92. (1) Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и преодоляване на проблемното поведение се определят от училището и може да включват: (186 от ЗПУО)
1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;
2. използване на посредник при разрешаване на конфликт в училище;
3. консултиране на ученика с психолог ; 
4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и решаване на конфликти;
5. насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;
6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество);
7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището;
8. други дейности, определени с правилника за дейността на училището.
(2) Условията и редът за осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 1 –7 се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
Чл.93. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва: (чл.187 от ЗПУО)
1. работа с ученик по конкретен случай;
3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;
4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания;
5. ресурсно подпомагане.
(2) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на ученици:
1. със специални образователни потребности;
2. в риск;
3. с изявени дарби;
4. с хронични заболявания.
(3) Видът и формите на обучение, както и конкретните дейности за допълнителната подкрепа за личностно развитие се определят с план за подкрепа на детето или ученика. Планът за подкрепа за децата и учениците по ал. 2, т. 1 определя и часовете за ресурсно подпомагане.
Чл.94.(1) Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в училището. (чл. 188 от ЗПУО)
(2) Екипът по ал. 1 осъществява и допълнителната подкрепа по чл.100, ал. 1, т. 1.
(3) Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за определено дете или ученик по чл.100, ал. 2.
(4) В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително се включва психолог или педагогически съветник, както и логопед. В екипа може да се включват и други  специалисти,  както  и  представители  на  органите  за  закрила  на  детето  и  на органите за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
(5) Екипът за подкрепа за личностно развитие работи съвместно с родителите, а при необходимост и с регионалните центрове за подкрепа за процеса на приобщаващото образование и/или с центровете за подкрепа за личностно развитие.
Чл.95. Екипът за подкрепа за личностно развитие в детската градина или в училището:(чл.189 от ЗПУО)
1.  идентифицира  силните  страни  на  детето  или  ученика,  затрудненията,  свързани  с развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване;
2. извършва оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика;
3. изготвя и реализира план за подкрепа;
4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай;
5.  изпълнява  и  други  функции,  предвидени  в  държавния  образователен  стандарт за приобщаващото образование.
Чл.96.  (1)  Училището  е  длъжно  да  приема  ученици  със  специални  образователни потребности. (чл. 192 от ЗПУО)
(2) В паралелка в училище може да се обучават до трима ученици със специални образователни потребности. 
Чл.97. (1) При обучението на ученици със специални образователни потребности в училището задължително учениците се подпомагат от ресурсен учител(чл.193 от ЗПУО)
(2)  В  плана  за  подкрепа  на  ученика  може  да  бъде  определен  и  помощник  на учителя.
(3)  Изискванията  към  помощника на  учителя  и функциите  му се  определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
 РАЗДЕЛ ІІІ -САНКЦИИ  НА УЧЕНИЦИТЕ 
Чл.98. За неизпълнение на задълженията на учениците, определени в ЗПУО, в подзаконовите нормативни актове по прилагането му и в правилника за дейността на училището, може да се налагат санкциите, определени в чл. 199, ал. 1 ЗПУО, и мерките по чл. 199, ал. 2 и 3 ЗПУО.
Чл. 99.(1) Освен налагането на санкция в зависимост от причините за проблемното му поведение на ученика се предоставя обща подкрепа за личностно развитие по чл. 178, ал. 1, т. 12 ЗПУО.
(2) Видът на дейностите за обща подкрепа по ал. 1 се определя от координатора по чл. 7 съвместно с класния ръководител, учителите на ученика и родителя.
(3) За преодоляване на проблемното поведение и за превенция на отпадането от училище на ученици, които извършват нарушения, отсъстват по неуважителни причини или са в риск от отпадане, класният ръководител и/или психологът в училището осъществяват връзката и
сътрудничеството между училището, семейството и обкръжението на учениците.
Чл. 100. (1) В процедурата по налагане на санкцията малолетният ученик се представлява от родителя или от упълномощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия лично, но със съгласието на родителя си.
(2) В случай че родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок повече от един месец, той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с изключение на отписване на ученика от училището или промяна на формата на обучение, както и на адрес и контакти на лицето.
(3) При неизпълнение от страна на родителя на задълженията по ал. 2, както и в случаите, когато родителят или лицето по ал. 2 не могат да бъдат открити на посочения адрес, директорът на училището сигнализира дирекция „Социално подпомагане" по настоящия адрес на ученика за предприемане на действия при условията и по реда на Закона за закрила на детето.
Чл. 101. (1) Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове.
(2) Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути - като едно отсъствие.
(3) Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице уважителна причина по чл. 62, ал. 1, класният ръководител е длъжен да уведоми за това родителя с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствието.
(4) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа, а в края на всеки учебен срок се вписва в ученическата книжка на ученика.
Чл. 101. Санкциите „преместване в друго училище" и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" може да се налагат и за допуснати повече от 15 отсъствия по неуважителни причини през учебната година.
Чл. 102. (1) Директорът на училището задължително писмено уведомява родителя или съответното лице по чл. 60, ал. 1 или 2 за откриването на процедура по налагане на санкция, а в случаите на налагане на санкция „предупреждение за преместване в друго училище", „преместване в друго училище" или „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на
обучение" - и съответните териториални структури за закрила на детето. 
(2) В уведомлението по ал. 1 се посочват извършеното от ученика нарушение и условията по чл. 60, ал. 1 и чл. 65, ал. 2, при които родителят или определеното лице по чл. 60, ал. 2 може да участва в процедурата по налагане на санкцията.
(3) Връчването на уведомлението по ал. 1 се извършва от служител на училището, по пощата или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на родителя или на лицето по чл. 60, ал. 2. Съобщаването по ал. 1 може да се извърши и на посочен от родителя или
лицето по чл. 60, ал. 2 електронен адрес, като в този случай връчването се удостоверява с копие от електронния запис за това.
Чл. 103.  (1) Преди налагане на санкция директорът или упълномощено от него лице задължително изслушва ученика в присъствието на психолог и/или се запознава с писменото обяснение на ученика на фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. На изслушването присъства и социален работник в съответствие с чл. 15, ал. 4 от Закона за закрила на детето.
(2) Родителят на ученика, съответно лицето по чл. 60, ал. 2, има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.
(3) По предложение на класния ръководител и/или по молба на непълнолетния ученик, съответно на родителя или лицето по чл. 60, ал. 2, когато ученикът е малолетен, изслушването на ученика може да се извърши и в присъствието на учител, на друг педагогически специалист от училището или на друго лице, на което ученикът има доверие.
(4) За изясняване на фактите и обстоятелствата по време на изслушването директорът може да покани за участие и за изразяване на мнение учители, които преподават на ученика, както и ученици от училището, запознати с конкретното нарушение.
(5) За всяка процедура по налагане на санкция и на мярка по чл. 199, ал. 2 или 3 ЗПУО се определя лице, което да представи обстоятелствата, свързани с извършеното нарушение - класният ръководител или учител, който преподава на ученика.
Чл. 104. В зависимост от тежестта на нарушенията и обстоятелствата класният ръководител и/или педагогическият съвет обективно преценяват и предлагат на директора съответната санкция.
Чл. 105. Преди налагане на санкции се взема предвид мнението на класния ръководител на ученика.
Чл. 106. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава при спазване на разпоредбите на чл. 205 ЗПУО.
(2) В мотивите се посочват предприетите дейности за мотивация на ученика и за преодоляване на проблемното му поведение, в случай че такива са били предприети, и причините те да не дадат резултат.
Чл. 107. (1) Наложените санкции се отразяват в  бележника за кореспонденция.
(2) Ученик, на когото е наложена санкция „преместване в друго училище", продължава обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалното управление на образованието. 
(3) Ученик, на когото е наложена санкция „предупреждение за преместване в друго училище", „преместване в друго училище" или „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение", за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех.
(4) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени. 
Чл.108.(1) За отличен успех, за научни и практически постижения в определена образователна област, за успешно представяне в състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции на училищно, регионално и национално равнище, ученикът се награждава с:
1. похвала от директора на училището и Педагогическия съвет;
2. книги или други предмети;
3. похвална грамота; 
4. награда от спонсорства и дарения за изяви и постижения на ученици от чуждоезиков профил.
(2) По предложения на класните ръководители Педагогическият съвет взема решения за награждаването на учениците.
ГЛАВА ШЕСТА- РОДИТЕЛИ 
Чл.109. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на ученика го прави необходимо. (чл. 208 от ЗПУО)
(2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е бележникът за кореспонденция.
(3) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща на един от родителите, както и електронният дневник на паралелката.
Чл.110. Родителите имат следните права: (чл.209 от ЗПУО)
1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата  им  в  образователния  процес,  за  спазването  на  правилата  в  училището  и  за приобщаването им към общността;
2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
3. да се запознаят с училищния учебен план на съответната паралелка; 
4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;
5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището  по  въпроси,  свързани  с  образованието,  с  кариерното  ориентиране  и  с личностното развитие на децата им;
6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището;
7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището.
Чл.111. (1) Родителите имат следните задължения: (чл.210 от ЗПУО)
1.   да   осигуряват   редовното   присъствие   на   ученика   в   училище,   като   уведомяват своевременно училището в случаите на отсъствие на детето или ученика;
2. да запишат детето при условието на чл.8 и чл. 12 от Закона за предучилищното и училищното образование детето в първи клас или ученика в училище в случаите на преместване в друго населено място или училище;
3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;
4. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна на ученика;
5.  да  участват  в  процеса  на  изграждане  на  навици  за  самоподготовка  като  част  от изграждането на умения за учене през целия живот;
6. да участват в родителските срещи;
7. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.
8.  да  възстановяват  нанесените  от  ученика  материални  щети  в  тридневен  срок  от известяването   от  класния  ръководител.  В  случай  че  щетата  не  се  възстанови  в регламентирания тридневен срок, се налага санкция на ученика, след решение на ПС;
9. да зачитат предвидените в Закона за закрила на детето мерки и да съдействат при осъществяването на дейности по закрила на детето.
(2) Родители, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение, са длъжни  да гарантират постигането на целите по чл. 5, да осигурят необходимите условия за обучение, познавателни книжки, учебници и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето
ГЛАВА СЕДМА-УЧИТЕЛИ,  ДИРЕКТОРИ И  ДРУГИ  ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СПЕЦИАЛИСТИ 
 РАЗДЕЛ І -ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.112. (1) Учителите, директорите, както и заместник-директора, които изпълняват норма преподавателска работа, са педагогически специалисти. (чл. 211 от ЗПУО)
 (2) Педагогически специалисти са лица, които изпълняват функции: 
1. свързани с обучението, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за личностно развитие на учениците в училище.
2. по управлението на институциите по т. 1.
Чл.113. (1) Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения по нива на кариерното развитие за всеки вид педагогически специалист се определят в професионален профил. (чл. 212 от ЗПУО)
(2) Професионалният профил и постигнатите резултати в обучението на учениците    им    са    основа    за    определяне    на    приоритети    за    професионално усъвършенстване,  както  и  за  подпомагане  на  самооценката  и  за  атестирането  на педагогическите специалисти.
Чл.114.  (1)  Длъжностите  на  педагогическите  специалисти  се  заемат  от  български граждани, придобили висше образование в съответното на длъжността професионално направление , съгласно    Класификатора    на    областите    на    висше    образование    и професионалните    направления    и    професионална    квалификация,    необходима    за изпълнението на съответната длъжност. (чл. 213 от ЗПУО)
(2) Длъжностите на педагогическите специалисти може да се заемат и от:
1. граждани на други държави членки;
2. чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби;
3. продължително пребиваващи в страната чужди граждани –със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието;
4. дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.
(3) Учителска или възпитателска длъжност се заема от лица с висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация "учител".
(4) Професионалната квалификация "учител" се придобива в системата на висшето образование:
1. едновременно с обучението за придобиване на висше образование на образователно -квалификационна    степен    и    съответната   й    професионална    квалификация    и   се удостоверява с дипломата за висше образование;
2. след дипломирането – чрез обучение и полагане на държавен изпит и се удостоверява със свидетелство.
(5) Държавните изисквания за придобиване на професионалната квалификация "учител" се определят с наредба на Министерския съвет.
(6) Учителска длъжност по учебен предмет Чужд език, с изключение на английски, испански, италиански, немски, руски и френски език, може да се заема и от лица със завършено   висше   образование   по  съответната   специалност  и   без  професионална квалификация "учител".
Чл.115. (1) Не може да заема длъжност на педагогически специалист лице, което: (чл.215 от ЗПУО)
1.    е    осъждано    за    умишлено    престъпление    от    общ    характер    независимо    от реабилитацията;
2. е лишено от право да упражнява професията;
3. страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.
(2) Разпоредбата на ал. 1, т. 1 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
(3)  При  възникване  на  обстоятелство  по  ал.  1  трудовото  правоотношение  с педагогическия специалист се прекратява при условията и по реда на Кодекса на труда. 
(4) Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 се прилагат и за заемането на всички останали длъжности в училище.
Чл.116. Трудовите договори с педагогическите специалисти се сключват и прекратяват от директора на училището (чл.216 от ЗПУО) 
 РАЗДЕЛ ІІ-ПРАВА  И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В УЧИЛИЩЕТО
 
Чл.117. Педагогическите специалисти имат следните права:
1.   Обществеността, административните органи, родителите, децата и учениците да изразяват почит и уважение към него, да подкрепят работата му, да зачитат правата и достойнството на учителя;
2.   Административните органи и обществеността да му оказват помощ и съдействие за провеждане на ефективна възпитателна и образователна дейност. Да получава професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения.
3.   да определят методите и средствата за провеждане на образователния  процес съобразно  принципите  и  целите,  определени  в  Закона  за  предучилищното и училищното образование;
4.   да участват във формирането на политиките за развитие на училището;
5.   да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;
6.   да повишават квалификацията си;
7.   да бъдат поощрявани и награждавани.
8.   Да участва във формирането на политиките за развитие на училището.
9.   Да  дава  мнения  и  прави  предложения  по въпроси  свързани  с    организацията, работата и развитието на училището, поведението и успеха на учениците.
10. Свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно- възпитателния процес съобразно принципите и целите определени в Закона за предучилищното    и    училищното    образование.    Учителя    активно    използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии и носи пълна отговорност за резултатите от него.
11. На синдикална и правна защита при накърняване на достойнството и авторитета му.
12. Да бъде материално и морално стимулиран за резултатите от работата си. Да бъде поощряван и награждаван.
13. Учителят/класният  ръководител  има  правото  да  откаже  участие  на  ученик  в извънкласни и извънучилищни дейности и мероприятия.
Чл.118. Педагогическите специалисти имат следните задължения:
1.   да  участват  в  класирането  на  проектите  на  учебници  по  съответния  учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;
2.   да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с ДОС;
3.   да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от училището;
4.   да зачитат правата и достойнството на учениците и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;
5.   да получава информация от директора на училището, регионалното управление по образованието    и    Министерството    на    образованието    и    науката    относно възможностите    за    поддържане    и    повишаване    на    професионалната    си квалификация;
6. да продължават образованието си и да повишават професионалната си квалификация с цел подобряване на качеството на образованието;
7.   да дават мнения и предложения за развитието на училището; 
8. да използват училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения. 
9.   да уведомява  директора, когато се налага да отсъства от учебни часове ,с оглед своевременното осигуряване на заместник и недопускане на свободни часове;
10. да участва в работата на Педагогическия съвет;
11. да   изпълнява   предписанията   и   препоръките   на   органите,   осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;
12. да не ползва мобилен телефон по време на учебен час;
13. да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън него при провеждане на дейности, в които участват ученици;
14. да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави; с външния си вид, с облеклото си и с поведението си да допринася за създаване и поддържане на нравствени добродетели у учениците;
15. да не внася в училището оръжие и други предмети, които са източник на повишена опасност;
16. да вписва в дневника ежедневно действително взетите часове и конкретната тема на   урока;   при   неспазване   на   определения   срок   часовете   се   приемат   за незаработени и на учителя не се начислява трудово възнаграждение за тях;
17. да води коректно и редовно училищната документация съгласно изискванията на Министерството на образованието и науката;
18. да води правилно и да опазва дневника на класа, който е официален документ;
19. чрез административното ръководство да уведомява незабавно общинската служба за социално подпомагане за ученици, нуждаещи се от закрила; да уведомява директора за ученици, нуждаещи се от специална закрила;
20. да  изпълнява  решенията  на  Педагогическия  съвет  и  на  другите  органи  за управление на образованието;
21. да не отклонява ученици от учебния процес;
22. да не прилага форми на физическо и психическо насилие върху учениците и да не накърнява личното им достойнство;
23. да подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;
24. да    не    организира    и    да    не    осъществява    политическа,    религиозна    и противодържавна дейност с учениците и колегите си в училище;
25. в  едномесечен  срок  от  началото  на  всяка  учебна  година  да  подава  писмена декларация  пред  директора на училището относно обстоятелството дали през предходната учебна година е предоставял образователни услуги срещу заплащане, както и относно липсата на конфликт на интереси.
26. да познава и спазва Етичния кодекс на общността;
27. учителите и ръководството на училището не отговарят за изгубени от учениците вещи;
28. всяка    учебна    година    до    10    септември    да    изготвя    годишно    тематично разпределение на учебния материал по предметите, които ще преподава;
29. да работи за обогатяването и усъвършенстването на материално-техническата база на училището;
30. да дава консултации в дни и часове, определени със заповед на директора;
31. не  се  разрешава  вземане  на  допълнителни  часове  за  преподаване  на  учебния материал и изпитване на ученици в часове над учебните програми. 
34. Учителят е длъжен да информира ръководството за провеждане на родителска среща,насрочена извън графика на родителските срещи за училището.
Чл. 119. (1) Учител, който е и класен ръководител, има следните задължения:
1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответния клас, за спазването на учебната  дисциплина  и  за  уменията  им  за  общуване  с  учениците  и  учителите  и периодично и своевременно да информира родителите им;
2. да анализира и оценява рисковите фактори за учениците от класа и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;
3. да контролира посещаемостта на учениците от класа;
4. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание и други мерки по този правилник;
5. да консултира родителите за възможностите и формите на допълнителна работа с ученика;
6. да организира и провежда родителска среща;
7. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от класа, да организира и провежда час на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;
8. да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от класа в случаите и по реда, предвидени в този правилник;
9. да осъществява връзка с учителите, които преподават на класа;
10. да осъществява връзка и да подпомага учителите, които работят с ученици в класа;
11. да води редовно и да съхранява учебната документация за класа;
12. да запознава срещу подпис учениците и родителите с този правилник и с училищния учебен план;
13. да изпълнява нарежданията на директора, които се отнасят за класа, и да се грижи за опазване на училищното имущество; 
14. да изготвя и предоставя на родителя характеристика за всеки ученик- в края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик от класа, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно- възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина; характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис;
 (5) При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през последните  10  години  от  трудовия  си  стаж  са  заемали  длъжност  на  педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на   предучилищното   и   училищното   образование,   се     обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда – в размер на 10,5 брутни работни    заплати.
 
Чл.120. (1) Освен в случаите, определени в закон, педагогически специалист не може да извършва срещу заплащане обучение или подкрепа по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 –7  14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО на ученици, с които работи в училището,,  включително  със  средства  от училищното настоятелство  .(чл. 220 от ЗПУО)
(2) Педагогически специалист няма право да участва при изготвяне и оценяване на изпитни материали и да извършва проверка и оценка на изпитни работи, ако е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците.
(3) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият специалист подава пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане от името и за сметка на учениците през предходната учебна година е извършвал обучение или подкрепа по смисъла чл. 178, ал. 1, т. 2 –7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО на ученици и че това не са били ученици, с които педагогическият специалист е работил в училището в същия период.
(4) Преди включването в дейности по ал. 2 педагогическият специалист подава декларация, че не е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане от тях или от родителите им.
(5) При установяване нарушение на ал. 1 и 2, както и в случаите на неподаване на декларацията по ал. 3 или при подаване на декларация с невярно съдържание педагогическите специалисти носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда. 
 РАЗДЕЛ ІІІ -ПОВИШАВАНЕ  КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ,  ДИРЕКТОРА  И  ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СПЕЦИАЛИСТИ 
Чл.121. (1) Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. (чл. 221 от ЗПУО)
(2) Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване  квалификацията  на  педагогическите  специалисти  се  осъществяват  на национално, регионално, общинско и училищно ниво.
(3) Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на децата и учениците.
(4) Директорът на училището е длъжен да осигурява необходимите условия за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.
Чл.122. (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва и от обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени при условията и по реда на тази глава. (чл. 222 от ЗПУО)
(2) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти по ал. 1 се измерва  чрез  система  от  квалификационни  кредити  и  се  удостоверява  с  документ.Системата  от  квалификационни  кредити  се  определя  с  държавния  образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 
(3) Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми на организациите по ал. 1 в не по - малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране.
(4) Повишаването на квалификацията, извършена от организации извън ал. 1, се признава чрез квалификационни кредити от началника на съответното регионално управление на образованието след заявление на педагогическия специалист при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за статута и развитието на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Чл.123. (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се организира и от училището чрез обмяна на добри практики в различни форми, както и по международни и национални програми. Вътрешноинституционалната квалификация се измерва в академични часове и за нея не се присъждат квалификационни кредити. (чл.223 от ЗПУО)
(2) Училищата осигурява условия за повишаване на квалификацията по ал. 1 в не по- малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист.
Чл.124. (1) Повишаването на квалификацията се осъществява по програми и във форми по избор на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист, с резултата и препоръките от атестацията му, както и с националната, регионалната, общинската и училищната политика. (чл. 224 от ЗПУО)
(2) Повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист е насочено и към напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на образователните им резултати.
Чл.125.(1)  Въз  основа  на  достигнатото  равнище  на  квалификация  педагогическите специалисти може да придобиват професионално-квалификационни степени. (чл. 225 от ЗПУО)
(2) По - високото равнище на квалификация е основа за придобиване на по - висока професионално -квалификационна степен.
(3) Професионално -квалификационните степени се присъждат от висши училища, които провеждат обучение за придобиване на професионална квалификация "учител" и имат програмни акредитации за провеждане на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и за придобиване на образователна и научна степен "доктор"  по  докторска  програма,  съответстваща  на  учебен  предмет  от  училищната подготовка.
(4) Професионално - квалификационните степени и условията и редът за придобиването им се определят с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на педагогическите специалисти.
Чл.126. (1) Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на педагогическия специалист. Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва разработени материали, които доказват активното му участие в реализирането на политиката на детската градина или училището, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с децата и учениците. (чл.226 от ЗПУО)
(2) Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на педагогическия специалист.
(3) Целите, функциите и съдържанието на професионалното портфолио се определят с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалист 
РАЗДЕЛ ІV -КАРИЕРНО  РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ  
Чл.127. (1) Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности или при придобиване на степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието. (чл.227 от ЗПУО)
(2) Учителските и възпитателските длъжности са:
1. учител, възпитател;
2. старши учител, старши възпитател;
3. главен учител, главен възпитател.
(3) Кариерното развитие на педагогическите специалисти, с изключение на учителите и възпитателите, се осъществява чрез последователно придобиване на втора и първа степен. Присъждането им се извършва от работодателя. Степените не се запазват при прекратяване на трудовото правоотношение.
(4) Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж,     получените     квалификационни     кредити,     придобитата     професионално     - квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им.
(5) По - големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално - квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие на педагогическите специалисти, независимо от учителския стаж.
(6)  Условията  и  редът  за  заемане  на  учителските  длъжности  по  ал.  2  и  за придобиване  на  степените  по  ал.  4,  както  и  за  по  -  бързото  кариерно  развитие  на педагогическите  специалисти  се  определят  с  държавния  образователен  стандарт  за статута и развитието на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Чл.128. (1)  Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите,  директорите  и  другите  педагогически  специалисти  с  професионалния  им профил,  с  изискванията  за  изпълнение  на  длъжността,  както  и  със  стратегията  за развитие на училището, а за директора – и на управленската му компетентност. (чл. 228 от ЗПУО)
(2) Атестирането на учителите, директорите и другите педагогически специалисти се извършва на всеки 4 години от атестационна комисия, определена от работодателя, съгласувано с педагогическия съвет, като в нейния състав задължително се включват:
1.  представители  на  работодателя,  на  финансиращия  орган  в случаите,  когато  той е различен  от работодателя,  на педагогическия съвет,  на регионалното управление на образованието, както и родител от обществения съвет – при атестиране на директорите;
2. представители на работодателя, на регионалното управление на образованието и на педагогическия съвет – при атестиране на учителите и другите педагогически специалисти.
(3) В състава на комисията може да се включват и други членове, определени в държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
(4) Редът за назначаване на комисията по ал. 2, скалата на оценяване, критериите и процедурата за атестиране се определят в държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
(5) Оценката от атестирането освен за кариерното развитие може да служи и за насочване за повишаване на квалификацията и поощряване на атестирания педагогически специалист. 
(6) При получена най - ниска оценка от атестирането работодателят заедно с атестационната комисия:
1. правят анализ на причините, довели до ниската оценка;
2. изработват план за методическо и организационно подпомагане на получилия ниска оценка учител, директор или друг педагогически специалист;
3.   определят   наставник   или   наставници,   които   да   осъществят   методическа   и организационна подкрепа;
4.  представят  в  регионалното  управление  на  образованието  в  едномесечен  срок  от провеждането на атестирането документите по т. 1, 2 и 3 за осигуряване на методическа подкрепа.
(7) В случаите по ал. 6 повторно атестиране на лицето се извършва една година след предприемане на мерките по ал. 6, т. 1, 2 и 3.
(8) Ако при атестирането по ал. 7 отново е получена най - ниска оценка, лицето се освобождава от длъжност при условията на чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.
(9) При получена оценка от атестирането с една степен по - висока от най - ниската се прилагат мерките по ал. 6, т. 1, 2 и 3.
 РАЗДЕЛ V - ПООЩРЯВАНЕ  И НАГРАЖДАВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 
Чл.129.Педагогическите специалисти се поощряват с морални и материални награди за високи постижения в предучилищното и училищното образование. (чл. 246 от ЗПУО) Чл.130. Педагогическите специалисти може да бъдат награждавани с отличия и награди за образцово изпълнение на задълженията си със заповед на работодателя си. (чл. 247 от ЗПУО)
Чл. 131. За постижения в образователната област и успешно представяне на ученици в състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции, учителите се награждават, както следва:
- с книги и други предметни награди;
- с грамота;
- с парична сума, определена от УН.
 
 ГЛАВА ОСМА - ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.132. (1) Орган за управление и контрол на държавните и общинските институции в системата  на  предучилищното  и  училищното  образование  е директорът.  (чл.  257  от ЗПУО)
               (2) Директорът по ал. 1 управлява и представлява съответната институция.
 Чл.133.  Директорът  на  училището  организира  и  контролира  цялостната  дейност  на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавни образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. (чл. 258 от ЗПУО)
Чл.162. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди. (чл. 259 от ЗПУО)
               (2) Административните актове на директора на училището могат да се оспорват по административен ред пред началника на регионалното управление на образованието.
(3) Административните актове на директора на училището по ал. 2 могат да се  обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
Чл.134. При управлението и контрола на учебната, учебно - творческата и административно-стопанската дейност директорът може да се подпомага от един или няколко заместник-директори. (чл. 260 от ЗПУО)
Чл.135.   При отсъствие на директора на училището за срок, по-малък от 60 календарни дни, той се замества от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-директор, а при невъзможност – от определен със заповед педагогически специалист от институцията. Заповедта се издава от директора. (чл. 261 от ЗПУО)
Чл.136. (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в училището е педагогическият съвет. (чл. 262 от ЗПУО)
  (2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти .
(3) Директорът на  училището е председател на педагогическия съвет.
(4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват  представители на обществения съвет,  настоятелството,  медицинското лице, което обслужва училището, ученици, както и други лица.
(5) Директорът на училището в качеството си на председател на педагогическия съвет, кани писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на заседанията   на   педагогическия   съвет,   като   им   предоставя   възможно   най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.
Чл.137. (1) Педагогическият съвет в училището: (чл.263 от ЗПУО)
1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране;
2. приема правилник за дейността на училището
3. приема училищния учебен план;
4. приема формите на обучение;
5. приема годишния план за дейността на училището;
6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;
7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;
8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;
9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;
11.  прави  предложения  на  директора  за  награждаване  на  ученици  и  за  налагане  на съответните санкции в предвидените в този закон случаи;
12. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;
13. определя ученически униформи;
14. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност;
15. запознава се с бюджета на детската градина, училището и центъра за подкрепа за личностно развитие, както и с отчетите за неговото изпълнение;
16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;
17. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.
(2) Документите по ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 – 9 се публикуват на интернет страницата на училището.
 ГЛАВА ДЕВЕТА - ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ 
Чл.138. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяко училище се създава обществен съвет. (чл. 265 от ЗПУО) 
(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.
Чл.139.(1)  Общественият  съвет  се  състои  от  нечетен  брой  членове  и  включва  един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на ученици от училището. (чл. 266 от ЗПУО)
(2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на училището. На събранието се определя броят на представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет.
(3) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.
(4)  Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години.
Чл.140.(1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година. (чл.267 от ЗПУО)
(2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата участват поне трима представители на ученическото самоуправление.
(3) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището участва и представител на настоятелството.
(4) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на училището, на регионалното управление на образованието, експерти, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.
Чл.141.  (1)  Директорът  на  училището  има  право  да  присъства  на  заседанията  на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси. (чл.268 от ЗПУО)    (2)  Директорът  е  длъжен  при  поискване  от  обществения  съвет  да  предоставя всички сведения и документи, необходими за дейността му.
(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му.
Чл.142. (1) Общественият съвет в училището изпълнява следните функции: (чл.269 от ЗПУО)
1.  одобрява  стратегията  за  развитие  на  училището  и  приема  ежегодния  отчет  на директора за изпълнението й;
2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 263,ал. 1, т. 8 и 9 от ЗПУО и при обсъждане на избора на ученически униформи;
3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа  на  резултатите от самооценката  на институцията,  външното оценяване    –  за училищата, и инспектирането на училището;
4.   дава   становище   за   разпределението   на   бюджета   по   дейности   и   размера   на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;
5.   съгласува   предложението   на   директора   за   разпределение   на   средствата   от установеното  към  края  на  предходната  година  превишение  на  постъпленията  над плащанията по бюджета на училището;
6. съгласува училищния учебен план;
7. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
8. съгласува избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 от ЗПУО на учебниците и учебните комплекти;
9.  сигнализира  компетентните  органи,  когато  при  осъществяване  на  дейността  си констатира нарушения на нормативните актове;
10. дава становище по училищния план - прием по чл. 143, ал. 1 от ЗПУО;
11. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.
(2) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с  мотиви  за  повторно  разглеждане  от  педагогическия  съвет.  При  повторното  им разглеждане  педагогическият  съвет  се  произнася  по  мотивите  и  взема  окончателно решение.
Чл.143. Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката. (чл.270 от ЗПУО)
 ГЛАВА ДЕСЕТА-  НАСТОЯТЕЛСТВО 
Чл.144.  (1)  Настоятелствата  са  независими  доброволни  сдружения  за  подпомагане дейността на образователната институция. (чл.306 от ЗПУО)
(2) Към училището може да се създава само едно настоятелство.
(3) Настоятелството е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и организират дейността си при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на този закон, на устава или на учредителния си акт.
Чл.145. (1) Настоятелството се учредява по инициатива на директора на училището или на родители, учители или общественици. (чл.307 от ЗПУО)
(2)  Лицата  по  ал.  1  отправят покана  за  участие  в  учредително  събрание  чрез средствата  за  масово  осведомяване  и/или  лично  до  видни  общественици,  дарители,представители на юридически лица.
Чл.146. (1) Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите.(чл.308 от ЗПУО)
(2) Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за срок до 4 години.
(3) Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.
Чл.147. За постигане на целите си настоятелствата: (чл. 309 от ЗПУО)
1.съдействат  за  осигуряване  на  допълнителни  финансови  и  материални  средства  за училището и контролират целесъобразното им разходване;
2.подпомагат   изграждането   и   поддържането   на   материално-техническата   база   на училището;
3.съдействат при организиране на ученическото хранене, за осигуряване на транспорт и при решаването на други социално-битови проблеми на децата, учениците, учителите от училището;
4.съдействат за реализирането на програми по проблемите на учениците, за заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците;
5.организират и подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;
6.организират обществеността за подпомагане на училището или;
7.сигнализират  компетентните  органи  при  извършени  нарушения  в  системата  на предучилищното и училищното образование.
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА-ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО -ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ  ПРОЦЕС 
РАЗДЕЛ І - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.148. Училището осъществява своята дейност в съответствие с:
•           Конституцията на Република България;
•           Кодекса на труда и българското трудово законодателство;
•           Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО)
•           Нормативни актове и документи, отнасящи се до образованието;
•           Настоящият правилник за дейността на училището.
Чл.149. (1) Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст и започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето (чл.8, ал.2 от ППУО).
(2) Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование (чл.8, ал.3 от ЗПУО).
(3) Условията и редът за приемане и преместване на учениците от І до IV клас се определят  с  държавния  образователен  стандарт  за  организацията  на  дейностите  в училищното образование (чл.147 от ЗПУО).
(4) При преместването си учениците от І до IV клас включително не полагат приравнителни изпити (чл. 148, ал.1) 
Чл. 150. (1) Училищният план-прием определя за училището за всяка предстояща учебна година:
1. броя на паралелките в І  клас;
2. броя на местата, в паралелките в І клас съобразно стандарта за физическа среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете  за  подкрепа  за  личностно  развитие  и  стандарта  за  финансирането  на институциите.
3. промяна броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях;
4. класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден;
Чл.151.  (1)  Приемането  и  записването  на  ученици  в  дневна  форма  на  обучение  се извършва въз основа на следните документи:
1.         молба (заявление) по образец до директора на училището;
2.         акт за раждане или лична карта  - ксерокопие;
3.         здравна карта;
4.         удостоверение за завършен клас, етап или образователна степен  и удостоверение за преместване за ученици ІІ – IV клас, ако идват от друго училище преди започване на учебната година;
5.         удостоверение за преместване за учениците І – IV клас, в случаите, когато   се преместват по време на учебната година;
7.         характеристика на ученика
(2)   Подготовката   на   децата   една   година   преди   постъпване   в   първи   клас   е задължителна и се осъществява в подготвителен клас в детските градини; 
(3) Приемането на учениците в I клас не може да се извършва въз основа на проверка на способностите им, съгласно чл.145, ал.1 от ЗПУО.
(5) Нови ученици се приемат при наличие на свободни места в паралелките.
Чл. 152. (1) За осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище общинският съвет разработва система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до настоящ адрес на родителите/настойниците и/или най- краткото време за достигане до училището.
(2) При голям брой кандидати за прием в първи клас за определено училище се прилагат и следните критерии:
1. дете с трайни увреждания и със СОП
2. дете -сирак;
3. други деца от семейството, обучаващи се в училището;
4. близост до местоработата на един от родителите;
5. други.
Чл.153. (1) За изпълнение на училищния план-прием директорът със заповед определя училищна комисия, която приема заявления за прием в І клас и извършва всички дейности по приема на учениците.
(2) Комисията по ал. 1 съобразно спецификите на обучението разработва критерии за прием в I клас, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места. Времето на подаване на заявлението не е критерий.
Чл. 154.  Учениците могат да се преместват в друга паралелка или друго училище през цялата учебна година;
Чл. 155. (1) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред:
1. подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2  ЗПУО до директора на приемащото училище;
2. издаване на служебна бележка от директора на училището до три работни дни, с която потвърждава записването на ученика.
(2) Служебната бележка по ал 1, т. 2 се представя от родителя/настойника и/или ученика заедно със заявлението за преместване на директора на училището, от което се премества ученика.
(3)  До  три  работни  дни  директорът  на  училището,  в  което  се  е  обучавал  ученикът предоставя на родителя/настойник и/или ученика удостоверение за преместване, копие на   училищния   учебен   план.
(4)    До    три    работни    дни    от   получаване    на    удостоверението    за    преместване, родителят/настойникът и/или ученикът представя получените документи за записване в приемащото училище.
(5)  Директорът  на  приемащото  училище  до  три  работни  дни  определя  със  заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика,който подписва декларация за информирано съгласие
относно   различията   в   учебния   план . 
Чл. 156. (1) Ученици, които се обучават в дневна, , индивидуална или самостоятелна форма на обучение, могат да променят формата на обучението си преди началото на учебната година.
(2) Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, когато се преминава:

 1. от дневна в индивидуална, самостоятелна, или в комбинирана форма на обучение;

2. от комбинирана в дневна форма на обучение;
3.  от  индивидуална по  чл.  36,  ал.  2,  т.  1 и  т.  3  към  дневна  форма на обучение.
Чл.157. (1)   В първи клас се приемат ученици, навършили 7 годишна възраст или 6 годишна възраст по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование /Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование/.
(2) /променена/Приемът в първи клас се осъществява по ред,определен с наредба,издадена от общината.
Чл.158. На учениците, завършили обучението си в I клас, съгласно чл.128, ал.1 от ЗПУО се издава удостоверение за завършен клас.
Чл. 159. Училището организира целодневната организация на учебния ден при желание на  родителите  за  учениците  от  1 до 4 клас включително ,  съобразно  броя  на  подадените  заявления,възможностите  на  материалната  база  и  критерии,  приети с решение на Педагогическия съвет. Групите за целодневна организация на учебния ден се формират при условията и ред, определени с държавния образователен стандарт за финансиране на институциите.
(1)  При  целодневната  организация  на  учебния  ден  учебните  часове  от  седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд или след обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд или преди обяд.
(2) Целодневната организация на учебния процес  е въведена за ученици от I – IV клас по предварително подадени заявления до 01 септември от родител.
(3) Учениците,записани на целодневно обучение, са длъжни редовно да посещават ПИГ. В случай  на  неоснователни  отсъствия  за  период  по-дълъг от  две  седмици,  ученикът  отпада  от полуинтернатната група и мястото му се заема от друг ученик при подадено заявление от родител и по преценка на Директора.
(4)При недостатъчно места в ПИГ и наложителен подбор при приема се ползват следните критерии за предимство при записване  в ПИГ:
1. Ученици, които са сираци, полусираци, отглеждани от един родител;
2. Деца на родители инвалиди и на родители с доказани здравословни проблеми, като се прилага съответния документ от ТЕЛК;
3. Деца, на които и двамата родители са целодневно служебно заети, като удостоверяват това със съответния документ (служебна бележка от месторабота);
4. Ученици без нарушения на Правилника на училището (отбелязани в дневника) и без наложени наказания;
5. Ученици, които са посещавали редовно ПИГ от началото до края на предходната учебна година.
(5)При недостатъчно места в ПИГ , направеният подбор се документира от класните ръководители на учениците,които се налага да отпаднат от състава на групата ,заедно с учителя в ПИГ ,за което същите предоставят на директора/заместник-директора по учебната дейност писмена информация за критериите,по които са осъществили подбора на учениците.
(6)След утвърждаване на направеният подбор от директора,класните ръководители информират писмено родителите на учениците,които няма да бъдат обхванати в ПИГ , за критерия/ите  съгласно правилника за дейността на училището,на основание на който/които ученикът не е записан в ПИГ.
 
Чл. 160. (1) Педагогическият съвет, съобразно възможностите на училището, избира за учебната година спортните дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО. 
(2) Учениците подават писмено заявление до директора на училището до 30 юни за избор на спортните дейности от определените по ал. 1.
Чл. 161. (1) Учениците, за които е противопоказно участието в часовете по спортни дейности и в часовете по физическо възпитание и спорт, имат право да бъдат освободени от тях.
(2) Видът  на  заболяването  и  заключението  за  освобождаване  се  удостоверява  с медицинска експертиза за временна неработоспособност, експертиза за вид и степен на увреждане или експертиза за трайно намалената работоспособност.
(3) Освобождаване на ученика от физическо възпитание и спорт се осъществява само с документ от лекуващия лекар или лекарска консултативна комисия. Ученикът уплътнява свободните часове с определена програма по предложение на учителя по  физическо  възпитание  и  спорт,  която  не  застрашава  здравословното  му състояние. При неприсъствие на ученика в дневника се регистрира неизвинено отсъствие.
Чл.162 За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директорът на училището по предложение на Педагогическия съвет определя със заповед условията и реда за оценяване на знанията и уменията за учебния срок или за учебната година.
Чл.163(1) Ученическият отдих и туризъм се организират по предложен  от педагогическия съвет график, включен в годишния план и утвърден от директора на училището, съгласно вътрешни правила за провеждане на екскурзии и Наредба на МОН за организиране и провеждане на детския и ученически отдих и туризъм;
(2)       При   организиране   на   екскурзии,   „зелени   и   сини   училища”   и   летен   отдих ръководителите представят на директора не по-късно от 10 работни дни преди датата на заминаване следните документи :
– Информация в която посочват броя на учениците, класа и паралелката, времето на провеждане на мероприятието, час на тръгване и приблизителен час на връщане, маршрута и фирмата, с която ще реализират пътуването;
-списъци на участниците
-информирано съгласие от родителите
 
(3)       Туристическите пътувания могат да бъдат организирани под формата на детски лагери,  екскурзионно  летуване,  походи,  училища  сред  природата ,ски-ваканции и обучение по зимни спортове, тематични ваканции и други пътувания с образователна, възпитателна, културно-развлекателна, опознавателна, здравно-закалителна и лечебно-оздравителна цел.
(4)       Училището изпраща до РУО уведомително писмо по образец съгласно Приложение № 1,ведно с проект на договор за организирано туристическо пътуване не по-късно от 7 работни дни преди началната дата на съответното пътуване.
(5)       Броят на ръководителите се определя съобразно формата на туристическото пътуване, брой участници, възрастовия състав и специфичните нужди на децата и учениците, както следва-един възрастен на всеки 15 ученици от I  до IV клас  
За всяко туристическо пътуване главният ръководител на групата е длъжен да разполага със следната документация, предоставена му от туроператора и/или директора:
1. копие от договора за туристическото пътуване, заверен с гриф "Вярно с оригинала";
2. туристическия ваучер, издаден от съответния туроператор;
3. заверен списък на децата и учениците в групата;
4. заверено копие от заповедта на директора на училището за определяне на ръководителите
 
 (6) По време на учебната година в зависимост от темите в учебното съдържание учениците могат организирано да посещават различни културни и научни институции и прояви,  както и да участват в различни организирани прояви или изяви, които не са предмет на уреждане в наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма, съобразно личните си предпочитания и възможности.
(7) За провеждане на организираното посещение или проява/изява се изисква информирано съгласие на родителите/настойниците на учениците.
 
 ГЛАВА  ДВАНАДЕСЕТА -АДМИНИСТРАТИВНО  НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл.164. (1) Родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително училищно образование, в училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв. (чл. 347 от ЗПУО)
(2)  Родители,  които  не  осигурят  присъствието  на  децата  си,  подлежащи  на подлежащи    на    задължително    училищно    образование,    записани    в    дневна    или комбинирана форма на обучение в училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв. (3) При повторно извършване на нарушението по ал. 1, 2 и 3 глобата е в размер от 100 до 500 лв.
(3) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1, 2, 3 и 4 се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на общината.
(4)  Наказателните  постановления  се  издават  от  кмета  на  общината  или  от овластено от него длъжностно лице.
(5) Събраните средства от глоби постъпват в приход по бюджета на съответната община и се разходват само за дейности, свързани с подпомагане на равния достъп, както и за развитие на училището.